In de dunne fractie van varkens- en rundermest en digestaat zit vaak nog heel wat stikstof. In het project Nitroman ontwikkelen we twee technologieën die die waterige, dunne fractie opwaarderen. We onderzoeken specifiek de strippen-wassentechnologie van Detricon en de membraanfiltratie met omgekeerde osmose van Strocon. Graag nodigen we je uit op 10 september om kennis te maken met het project en de installatie van Detricon.

Bezoek IVACO tijdens de kick-off van Nitroman op 10 september

Nutriëntenrecuperatie uit mest biedt kansen als structurele oplossing voor het maatschappelijke vraagstuk van de mestoverschotten. Elf partners in de grensregio, waaronder twee bedrijven, proberen de nutriëntenkringlopen zo lokaal mogelijk te sluiten door de mest te bewerken en herwonnen meststoffen te produceren.

Het doel van dit project is de nutriëntenrecuperatie uit dunne fractie van varkens- en rundermest of digestaat verder ontwikkelen om de herwonnen nutriënten daarna lokaal toe te passen. We werken met twee marktrijpe technieken, namelijk de strippen-wassentechnologie en de membraanfiltratie, waarbij we ook de napolijsting van het effluent (via rietvelden of membraantechnologie) in detail bekijken. De werking van de producten (ammoniumzouten en mineralenconcentraten) in het veld zullen we ook demonstreren in vier veldproeven.

Het NITROMAN-project is een samenwerking tussen zeven Vlaamse (Inagro, VCM vzw, UGent, PSKW, Hooibeekhoeve, PVL Bocholt en Detricon) en vier Nederlandse (NCM, DLV Advies, Rusthoeve en Strocon) partners.

Bedrijfsbezoek IVACO op 10 september om 13.30 u

Op 10 september 2020 brengen we samen met geïnteresseerden een bezoek aan het bedrijf van wijlen Ivan Tolpe, pionier in de mestverwerking. Momenteel kan daar een installatie voor nutriëntenrecuperatie bezichtigd worden. Naast uitgebreide informatie over de strippen-wasseninstallatie, die ammoniakale stikstof uit mest omzet in een hoogwaardige stikstofmeststof, komen ook andere technieken aan bod, zoals vergisting, compostering en zuivering van het effluent via rietvelden.

Met de strippen-wasseninstallatie die we bezoeken is de recuperatie van ammoniakale stikstof uit de dunne fractie van mest of digestaat mogelijk. Het proces van strippen-wassen bestaat grofweg uit twee grote stappen.

  • In een eerste stap komt NH3 uit de mest vrij door manipulatie van de pH en  de temperatuur van de mest. Die NH3 wordt opgevangen in het stripgas.
  • Zodra het stripgas verzadigd is, gaat die massa verder naar de wasser die dezelfde werking heeft als een chemische luchtwasser. Het stripgas wordt gespoeld met een sterk zuur (zwavelzuur of salpeterzuur), waardoor er uiteindelijk een ammoniumzout wordt geproduceerd met een hoog stikstofgehalte.

Interesse in dit bedrijfsbezoek?

> Tijdens dit bedrijfsbezoek worden voldoende maatregelen genomen om het evenement veilig te laten plaatsvinden. Inschrijven is dan ook verplicht en kan via www.nitroman.be/inschrijvingkickoffmeeting.

> Locatie: IVACO, Bazelaar 1, 8470 Gistel


Klankbordgroep op 10 september om 10 u

Indien je meer impact wenst op het NITROMAN-project, ben je van harte welkom om deel te nemen aan de klankbordgroep. Deze klankbordgroep wordt vooraf aan het bedrijfsbezoek georganiseerd.

In deze workshops worden de knelpunten, die transitie van mestverwerking naar circulaire economie momenteel nog verhinderen, aangepakt. De knelpunten die binnen NITROMAN kunnen aangepakt worden zijn:

  • de technologische doorontwikkeling van piloot tot volle schaal installaties;
  • de economische haalbaarheid van de technieken die niet altijd vanzelfsprekend is;
  • de afzet van de producten die niet loopt zoals het hoort o.a. omdat de wensen van de eindgebruiker nog niet duidelijk zijn;
  • de publieke draagkracht;
  • de wetgeving die vooralsnog niet altijd strookt met de transitie naar een circulaire mestverwerking.

Tijdens de klankbordgroep zal ook het AMREWAS project aan bod komen. In dit project worden uit mest en digestaat meststoffen herwonnen via strippen en wassen. Vervolgens wordt het effluent verder gezuiverd met een plant gebaseerd systeem (belucht rietveld). Zo wordt er waardevol vloeibaar ammoniumnitraat geproduceerd en loosbaar water. Het project onderzoekt de optimale wisselwerking tussen beide technologieën en bespreekt de resultaten zoals de ruimte die nodig is per m³ mest en de optimale recuperatie-efficiëntie aan ammoniak tijdens het strippen en wassen proces.

Via de klankbordgroep wordt je steeds op de hoogte gesteld van de laatste nieuws en updates omtrent NITROMAN.

 

> Inschrijven voor de klankbordgroep is verplicht en kan via www.nitroman.be/klankbordgroep.

> Ook tijdens de klankbordgroep worden de coronamaatregelen in acht genomen. Gelieve voorzorgsmaatregelen die via de uitnodiging worden meegedeeld te volgen.


Meer info

> Bezoek de website voor meer info over het project.

> Of volg het project op Facebook.

Voor meer vragen of informatie over nutriëntenrecuperatie en herwonnen meststoffen kan je terecht bij:

 


Nitroman wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

Nitroman_Logobanner2.png