De impact van landbouwactiviteiten op de waterkwaliteit en -beschikbaarheid wordt nog te vaak onderschat. Zo staat de drinkwaterwinning voor de productiecentra van Zillebeke en Dikkebus onder druk door de sterke erosie en verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen rond de Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek. Om deze problemen aan te pakken, gaan Inagro en Regionaal Landschap Westhoek de komende jaren actief aan de slag.
Waterkwaliteit én -beschikbaarheid bevorderen rond Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek

Problemen met waterkwaliteit en -kwantiteit in de regio

De Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek vormen de bron van drinkwaterwinning voor de productiecentra van Zillebeke en Dikkebus in Ieper. Maar door de sterke erosie en verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen staat de waterwinning steeds meer onder druk. Enkele maanden per jaar moet het waterproductiecentrum uit dienst omdat de concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen te hoog zijn om voldoende zuiver drinkwater te kunnen produceren.

 

Wat voorafging…
 
De voorbije jaren was er al intensief overleg rond waterkwaliteit met landbouwers uit de regio en alle betrokken actoren, waaronder de drinkwatermaatschappij, gemeenten en overheidsinstanties. Het doel van dat overleg was telkens om een betere waterkwaliteit te bekomen. Rond de Kleine Kemmelbeek richtten we onze aandacht vooral op een brongerichte aanpak van erosie. In het afstroomgebied van de Bollaertbeek lag de focus op een bewuster gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
 
 
Nu nog een stapje verder…
In een nieuwe samenwerking gaan Inagro en Regionaal Landschap Westhoek nog een stap verder, want naast een betere waterkwaliteit willen we ook inzetten op een grotere waterbeschikbaarheid. De komende twee jaar ondernemen we acties om erosie te vermijden en residuen van gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen te verminderen om zo de waterkwaliteit te verbeteren. Op het vlak van waterbeschikbaarheid worden acties op poten gezet om de watervoorraad voor drinkwaterproductie en irrigatie te vergroten en de aandacht voor natuur te verscherpen. We richten ons daarvoor tot landbouwers, loonwerkers, landbouworganisaties, De Watergroep, (lokale) besturen én burgers. Intensieve communicatie en concrete maatregelen staan daarbij voorop.
 
 
Intensieve communicatie voeren
Goede communicatie start met juiste informatie. Daarom zullen de resultaten van de waterkwaliteitsmetingen van de bestaande meetpunten van VMM en De Watergroep snel gedeeld worden met de land- en tuinbouwers in de regio. Op basis van de meetresultaten en het seizoen zullen we tips delen om erosie en puntvervuiling te vermijden via een website en een nieuwsbrief.
 
 
Concrete maatregelen aanreiken

Met individueel advies, demonstraties en studiedagen willen we ook aanzetten tot actie. Onze adviseurs zullen…
  • het risico op puntvervuiling en erosie op bedrijfsniveau bepalen en de landbouwers begeleiden om geschikte en haalbare maatregelen te nemen, zoals een veilige vul- en spoelplaats;
  • aandacht schenken aan de zuivering van restwater;
  • de landbouwers begeleiden bij de aanleg van plantaardige dammen en grasbuffer- en graskruidenstroken via beheerovereenkomsten op maat;
  • het gezamenlijke beheer van de bufferstroken testen in proefprojecten;
  • samen met de landbouwers nadenken over maatregelen die de landschapskwaliteit bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan beekbegeleidende aanplantingen en houtkanten.

 

Acties bestendigen na het project
Uniek in dit project is dat we in workshops op zoek gaan naar lokale verankering van de acties. Zo willen we voorkomen dat de maatregelen verloren gaan na de looptijd van het project. Zelfsturing en lokaal leiderschap zijn belangrijke sturingsmechanismen die kunnen zorgen voor een betere implementatie van de maatregelen. Gedurende twee jaar zullen we experimenteren met vormen van zelfsturing in de regio.
 
 
Nauwe samenwerking met landinrichtingsproject Water-Land-Schap
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceerde afgelopen weekend het landinrichtingsproject Water-Land-Schap van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Over gans Vlaanderen worden veertien landinrichtingsprojecten opgestart. Een ervan bevindt zich in het afstroomgebied van de Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek in het Heuvelland onder de naam ‘Water-Land-Schap Robuuste Waterlopen Westhoek’.
 
De Provincie West-Vlaanderen, Inagro, De Watergroep, gemeente Heuvelland, Stad Ieper, Boerenbond, ABS en Regionaal Landschap Westhoek ondertekenden afgelopen maandag hun engagement om het landinrichtingsproject ‘Water-Land-Schap Robuuste Waterlopen Westhoek’ te ondersteunen en uit te rollen. Het project zal onder andere voorzien in:  
  • de financiering van demonstratiemaatregelen: grasbuffer- en graskruidenstroken, erosiedammen, het inwerken van stro en/of houtsnippers op een perceel en overstromingslanden;
  • het uittesten van een groepsbeheerovereenkomst waarbij derden het beheer van de bufferstroken op zich nemen en de landbouwer ‘ontzorgd’ wordt;
  • de opmaak en realisatie van een landinrichtingsproject.
Er zal actief samengewerkt worden in de projecten Water-Land-Schap en LEADER-Westhoek aangezien die elkaar sterk aanvullen. Vanaf deze zomer gaan adviseurs van Inagro en Regionaal Landschap Westhoek op pad om landbouwers te informeren en te ondersteunen in het nemen van maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

20200706_WaterLandSchapWesthoek_Vilt.jpg
Foto: Inagro, gemeente Heuvelland, Boerenbond, stad Ieper, De Watergroep, ABS, Regionaal Landschap Westhoek en provincie West-Vlaanderen ondertekenden hun engagement om het landinrichtingsproject ‘Water-Land-Schap Robuuste Waterlopen Westhoek’ te ondersteunen en uit te rollen. (Bron foto: Vilt)
 
 
 
Het LEADER-project ‘Samen naar een betere waterkwaliteit in de Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek’ komt tot stand met steun van het Europees Landbouwfond voor Plattelandsontwikkeling.

Banner_WLS-Leader_V2_lr.jpg

 


Gekoppelde thema's & sectoren: Gewasbescherming | Landbouw In Zijn Omgeving | Water