Langzaam maar zeker doen precisietechnieken hun intrede in de Vlaamse land- en tuinbouw. Op vandaag worden de meeste percelen echter wel nog op een uniforme manier bemest. Toch stellen we op deze percelen vaak een aanzienlijke variatie vast in zowel de bodemtoestand als de gewasontwikkeling. Daarom willen we via het WikiLeeks-project telers bewuster maken van deze variatie binnen hun percelen en hen de meerwaarde tonen van een plaatsspecifiek bemestingsmanagement.

Prei plaatsspecifiek bemesten met precisietechnologie

Beredeneerder bemesten en op een objectief onderbouwde manier teeltbeslissingen nemen, worden steeds belangrijker. Een plaatsspecifieke stikstofbemesting kan immers de gewasontwikkeling verzekeren, met een zo optimaal mogelijke inzet van meststoffen. Belangrijk is wel dat deze plaatsspecifieke bemesting altijd gebaseerd is op de waargenomen gewasbehoefte en rekening houdt met de hoeveelheid stikstof die van nature vrijkomt door mineralisatie. Dat concept werken we in het WikiLeeks-project specifiek uit voor de preiteelt.

 

Intensieve monitoring van proef- en praktijkpercelen in 2020

Deze week werden zowel in Inagro als bij ILVO opnieuw bemestingsproeven prei aangelegd. Binnenkort gebeurt dat ook bij PCG en PSKW. Het doel van die proeven is, net als in 2019, om het stikstofverloop in de bodem als gevolg van verschillende bemestingsstrategieën in kaart te brengen en te linken aan de opbrengst en kwaliteit van het eindproduct.

Daarnaast worden dit teeltseizoen ook tien praktijkpercelen, verspreid over Vlaanderen, opgevolgd met bodemscans en dronebeelden. Zo willen we in eerste instantie de variatie in respectievelijk bodemconditie en gewasontwikkeling detecteren en aan elkaar te linken. Ook zullen we alle verzamelde data van deze percelen integreren op het online platform Watch-It-Grow. Vanaf 2021 is het de bedoeling om een plaatsspecifiek bemestingsmanagement te introduceren op deze bedrijven.

 

Bodemscan illustreert de variatie binnen percelen

Met een bodemscanner kunnen we de variatie van verschillende bodemeigenschappen binnen een perceel duidelijk in kaart brengen. Dit werktuig meet de elektrische geleidbaarheid van de bodem (EC-waarde uitgedrukt in mS/cm), het gehalte aan organische koolstof (%) en de pH in verschillende bodemlagen (Figuur 1). Met dergelijke bodemdata is het al mogelijk om inzicht te krijgen in het potentieel van een perceel.

Bodemscan_20200626.jpgPTN_scan.png
Figuur 1: Een bodemscan brengt de variatie van verschillende bodemeigenschappen binnen een perceel in kaart: geleidbaarheid of EC-waarde (ms/cm) in de lagen 0-30 cm en 0-90 cm, organischestofgehalte of OM (%) en pH

 

Gewasontwikkeling opvolgen met dronebeelden

Gewasmetingen met multispectrale sensoren op een tractor of drone maken het mogelijk om de variatie in gewasontwikkeling binnen een perceel nauwgezet op te volgen tijdens het groeiseizoen. De sensoren vangen het licht op dat door het gewas wordt gereflecteerd, in verschillende golflengtes. Na correctie worden daaruit berekeningen doorgevoerd die toelaten om een objectieve inschatting te maken van de algemene gewastoestand, de bodembedekking en de stikstofinhoud van het gewas.

Dronevlucht_prei_20200626--.jpgPTN_NDVI.png
Figuur 2: Links – Een multispectrale sensor op een drone vangt het gereflecteerde licht van het gewas op. Rechts – NDVI-beeld en bijhorende orthomosaic foto van prei.

 

Plaatsspecifiek bemesten met taakkaarten

Vervolgens zullen we alle verzamelde data van de proef- en praktijkpercelen koppelen aan bestaande groei- en bodemmodellen die de stikstofbehoefte van het gewas bepalen. Daarmee zullen we in de toekomst de optimale hoeveelheid minerale bijbemesting plaatsspecifiek kunnen bepalen. Op basis van gewasmetingen, gecombineerd met modelsimulaties, wordt het immers mogelijk om taakkaarten op te stellen en zo plaatsspecfiek bij te bemesten (zowel focus op vaste minerale korrelmeststoffen als op vloeibare meststoffen). Zo wordt er op het perceel alleen bemest waar het nodig is én met een aangepaste dosis.

 

Meer info?

Wil je meer info over het WikiLeeks-project, dan kan je terecht bij Tim De Cuypere via tim.de.cuypere@inagro.be of 051 27 32 87.
 
Logo_20190212_WikiLeeks.png
 
Het VLAIO LA-traject ‘WikiLeeks: preciezer prei telen met precisielandbouw’ startte op 1 januari 2019 en loopt 4 jaar. Inagro coördineert het project en werkt hiervoor samen met ILVO, KU Leuven, VITO, PCG en PSKW. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen en diverse co-financiers.