Omwille van de aanhoudende droogte besliste de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé op 21 mei 2020 om een captatieverbod op te leggen in de ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen in onze provincie en in het Blankaartbekken. Door het uitblijven van neerslag daalde het peil in de IJzer verder. Daarom besliste de gouverneur om het captatieverbod van donderdag 21 mei uit te breiden naar alle onbevaarbare waterlopen in het volledige IJzerbekken. Dat captatieverbod gaat in vanaf maandag 25 mei 2020. Lees meer in dit nieuwsbericht.

Captatieverbod uitgebreid naar volledige IJzerbekken - update 25/05

 

Waar gelden er captatiebeperkingen?

 • Het is niet meer toegestaan om water te capteren uit de onbevaarbare waterlopen in het volledige stroomgebied van het IJzerbekken.
 • Buiten het IJzerbekken geldt een captatieverbod in de stroomgebieden van:
  • Rivierbeek
  • Hertsbergebeek
  • Bornebeek
 • Het is ook verboden om water te capteren uit de meanders van de Leie en de Schelde.
 • Ook de toevoerbeken naar deze waterlopen zijn onderhevig aan het politiebesluit.

> Bekijk de overzichtskaart van het betrokken gebied.

> Bekijk de detailkaarten...

> Bekijk het politiebesluit dd. 25/05/2020.

 

Welke beperking geldt daar precies?

Uit die beken mag je niet meer capteren met een vaste of mobiele pomp.

 

Tot wanneer geldt dit verbod?

Dit besluit van de gouverneur is geldig voor onbepaalde tijd. De captatiebeperking blijft dus in voege tot de gouverneur een politiebesluit uitvaardigt dat de beperking opheft.

 

Wat mag wel nog?

 • Een captatieverbod is geen irrigatieverbod. Heb je nog water in eigen voorraden, dan mag je dat water wel gebruiken voor irrigatie.
 • Beperkt drinkwater capteren voor eigen vee dat nog buiten staat, is toegestaan.
 • Water capteren met een spuittoestel voor de toediening van gewasbeschermingsmiddelen is wel nog toegestaan.

 

Waar kan ik nog water bijhalen?

 • Zolang je via de voorziene weg water kan capteren aan de provinciale bekkens, blijft dat toegelaten.
 • In poldergebieden die buiten het IJzerbekken vallen, kan je nog capteren. Voor captatie in die gebieden heb je een toelating nodig van de polder. Neem daarvoor contact op met jouw polderbestuur.
 • Uit bevaarbare waterlopen kan je nog capteren en moet je bij mobiele captaties gebruikmaken van vaste plaatsen. > Lees meer!
 • Aquafin stelt ook een aantal installaties open om effluent op te halen. > Lees meer!
 
Spaarzaamheid vandaag nog belangrijker!
 
In de gebieden waar er nog geen beperkingen zijn opgelegd, houdt de betrokken waterbeheerder het waterpeil aandachtig in het oog. Spaarzaam en bewust omgaan met het beschikbare (oppervlakte)water is daarom vandaag nog belangrijker dan gisteren!
 

Meer info
 
Raadpleeg de websites...
 
Heb je toch nog vragen? Neem contact op met ons via klantenservice@inagro.be of 051 27 32 00.
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Water | -- Crisis --