In mei leggen alle vogels een ei, maar sommige vallen uit de toon en maken hun nest op de grond en niet in een boom. Omdat ook de werkzaamheden op de akkers opnieuw volop aan de gang zijn, is een succesvol nest niet altijd evident. Landbouwers die deze nesten beschermen, kunnen ook dit jaar een tegemoetkoming krijgen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor de extra inspanningen en de gemiste inkomsten. Een kleine actie met grote resultaten!

Dieren in nesten: bescherm je akkervogels

Voor wie doen we het?

Het gaat om vijf specifieke akkervogels: de bruine kiekendief, de grauwe kiekendief, de grauwe gors, de velduil en de kwartelkoning. Als je één van deze soorten broedend op je perceel aantreft, kan je tot en met 31 augustus de subsidie (download het aanvraagformulier) aanvragen. Voor de kwartelkoning volstaat het om hem twee avonden na elkaar te horen roepen tot 250 m rondom je perceel. Na controle door een werknemer van het ANB of het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek of de bedrijfsplanner van de Vlaamse Landmaatschappij, krijg je een ontvankelijkheidsverklaring die garandeert dat je subsidie uitbetaald zal worden.

Het aanbod voor landbouwers en akkervogels

De bescherming bestaat er slechts in om een bepaalde oppervlakte niet te maaien of te oogsten. De extra tijd en gederfde inkomsten die daarmee gepaard gaan, worden vergoed met een minimum van € 50 en berekend als volgt:

Bedrag subsidie = (niet gemaaide of geoogste oppervlakte in ha) x (referentieopbrengst van de teelt in euro per ha per jaar, gebaseerd op het voorgaande jaar)

Een kleine actie op de akkers met een groot resultaat voor de akkervogels!

Over welke maatregelen gaat het precies?

Dat is afhankelijk van de soort, maar het komt erop neer om een bepaalde oppervlakte niet te maaien of te oogsten tot de jonge vogels zijn uitgevlogen.

Hieronder een korte samenvatting.

Bruine en grauwe kiekendief: een werknemer van ANB of lokale vrijwilliger plaatst een tijdelijke constructie rond het nest, in een gebied van 10 op 10 m rond het nest. Daar mag niet gemaaid worden tot de jonge kiekendieven zijn uitgevlogen.

Grauwe gors: een werknemer van ANB of lokale vrijwilliger plaatst een tijdelijke constructie rond het nest, in een gebied van 40 op 40 m rond het nest. Daar mag niet gemaaid worden tot de jonge grauwe gorzen zijn uitgevlogen.

Velduil:

  • Eieren of jonge kuikens: werknemer van ANB of lokale vrijwilliger plaatst een tijdelijke constructie rond het nest, in een gebied van 40 op 40 m rond het nest. Daar mag niet gemaaid worden tot de jonge uilskuikens zijn uitgevlogen. De maaiwerkzaamheden in een straal van 100 m rond de nestlocatie worden begeleid door een werknemer van het ANB of de VLM of door een lokale vrijwilliger om eventueel verder uitgezworven kuikens te redden.
  • Uitgezworven uilskuikens: vrijwaring van het ganse perceel (dus niet maaien) behalve wanneer de  kuikens duidelijk te lokaliseren zijn in een deel van het perceel. In dat geval wordt dat deel afgezet met kippengaas en worden de maaiwerkzaamheden begeleid door een werknemer van het ANB of de VLM of door een lokale vrijwilliger om eventuele kuikens in het te maaien gedeelte te kunnen redden.


Kwartelkoning: in een straal van 250 m rond de roeppost wordt niet gemaaid tot en met 15 augustus.

> Klik hier voor meer gedetailleerde  informatie.

Doe jij ook mee?

 

Foto: Natuurwerkgroep De Kerkuil