Waterbeschikbaarheid en het beschikbare water op de juiste percelen inzetten, worden steeds belangrijker. De recente droge zomers bevestigden dat we in de toekomst beredeneerder zullen moeten beregenen. In het project ‘Irrigatie 2.0’ gaan we daarom aan de slag met bodemvochtsensoren, satellietbeelden en een gewasgroeimodel. Binnenkort zullen telers zelf ook de waterbehoefte van hun bloemkool-, spinazie- en aardappelpercelen kunnen opvolgen via het online platform Watch-IT-Grow, waarin we het gekalibreerde AquaCrop-model zullen integreren.

Gewasgroeimodel moet slimmer beregenen mogelijk maken

AquaCrop: een gewasgroeimodel specifiek ontwikkeld voor irrigatiedoeleinden

AquaCrop is een computermodel, ontwikkeld door de Landbouw- en Voedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Dat model is in staat om snel en eenvoudig de waterbehoefte van gewassen te voorspellen, rekening houdend met het type gewas, de bodemtextuur en de weersvoorspellingen. Omdat AquaCrop in Vlaanderen momenteel nog weinig wordt toegepast in de praktijk, willen we dat model via het project op punt stellen voor drie teelten die vaak worden beregend: bloemkool, spinazie en aardappelen.

 

Opvolgen van praktijkpercelen bloemkool, spinazie en aardappelen

Vooraleer we met dit model betrouwbare irrigatie-adviezen kunnen opstellen, moet het eerst geijkt worden voor de situatie in Vlaanderen. Betrouwbare gegevens over de vochttoestand en de gewasconditie op diverse praktijkpercelen zijn daarbij noodzakelijk. Daarom volgen Inagro en ILVO ook dit jaar, net als in 2019, diverse praktijkpercelen bloemkool, spinazie en aardappelen met verschillende bodemtypes intensief op.

Op elk perceel registreert een bodemvochtstation continu zowel het bodemvochtgehalte (%) als de zuigspanning (kPa) op twee verschillende dieptes. Ook de bodemtemperatuur (°C) en de neerslag (mm) worden bijgehouden. Als extra controle nemen we op elk perceel ook om de 10 tot 14 dagen een bodemstaal. Daaruit berekent het labo het bodemvochtgehalte. Daarnaast worden periodiek gewasstalen genomen om de tussentijdse opbrengst te linken aan het bodemvochtverloop.

Installatie_sensoren_blog_20200508.jpgGeobas_blog_202005008.jpg
aardappel_blog-20200508.jpg
Verschillende praktijkpercelen spinazie, bloemkool en aardappelen worden ook in 2020 intensief opgevolgd met een bodemvochtstation en periodieke bodem- en gewasmetingen.

 

Satellietbeelden geven belangrijke info

Sentinel-2 satellieten van de Europese Ruimtevaart Organisatie (ESA) verzamelen systematisch multispectrale beelden waarmee onder andere de plantengroei op aarde kan worden opgevolgd. De satellieten passeren om de zes dagen op dezelfde plaats. De opnames illustreren duidelijk de verandering in gewasstand op alle percelen. Omdat de beelden belangrijke informatie geven over de evolutie van de gewasgroei en de variatie binnen percelen, zullen we ze in de toekomst ook koppelen aan het AquaCrop-model. De input van gegevens in het model wordt zo ook geautomatiseerd.

 

De waterbehoefte visualiseren op perceelniveau

Tijdens het verdere verloop van het project zullen we het geijkte AquaCrop-model inbouwen in het online platform Watch-It-Grow, samen met de satellietbeelden en accurate weersvoorspellingen. Zo kan de actuele waterbehoefte op perceel- en bedrijfsniveau getoond worden en kunnen irrigatiebeslissingen objectief gestaafd worden met een gewasgroeimodel dat vooruit kijkt in de tijd.

 

Meer info?

Wil je meer info over het project ‘Irrigatie 2.0’, dan kan je terecht bij Tim De Cuypere via tim.de.cuypere@inagro.be of 051 27 32 87.

logo_partners_blog_2020508.PNG

Het VLAIO LA-traject ‘Irrigatie 2.0: Wanneer waar welk water?’ startte op 1 oktober 2018 en loopt 4 jaar. Inagro coördineert het project en werkt hiervoor samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Het onderzoek wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen en diverse co-financiers.

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht | Smartfarming