Maïs wordt klassiek gezaaid met een grote tussenrijafstand. Wil je een vlotte weggroei kennen van de maïs, dan dient er voldoende stikstof voorradig te zijn in de directe nabijheid van het zaadje. Technieken als rijbemesting, onderzaai van gras en kleinere maïsrijafstanden maken dat maïs zaaien in 2020 ook op een toekomstgerichte manier kan!

Maïs zaaien in 2020: een klassieker?

Rijbemesting

Via rijbemesting worden de nodige meststoffen op een ideale afstand van het maïszaadje gelegd. Breedwerpige bemesting zorgt ervoor dat er overal evenveel nutriënten aanwezig zijn, maar daardoor kan de nutriëntenconcentratie dicht bij het zaaizaad iets te laag zijn voor een vlotte weggroei.

Door rijbemesting toe te passen, heb je zowel een financiële als milieukundige besparing. Ten opzichte van breedwerpig strooien heb je bij rijbemesting geen kans op overlapping. Bovendien kan er dus nergens meststof terecht komen waar er geen maïs wordt gezaaid, iets dat wel kan voorkomen bij breedwerpige bemesting. Bovendien zal iedere plant evenveel nutriënten ontvangen. Dat zorgt voor een egale gewasstand.

Op de lichtste gronden zorgt deze rijbemesting ervoor dat de nutriënten in een hogere concentratie zitten op een beperkte zone. Bij hevige neerslag nadien zal er minder kans zijn op uitspoeling, omdat de omzetting van ammonium naar het uitspoelbare nitraat minder snel gebeurt.

202004maiszaaimachine.jpgOp de meeste percelen waar nu nog maïs ingezaaid zal worden, heeft er gras gestaan. Vaak is er op die percelen bijna geen stikstof meer voorradig. Als basisbemesting wordt het meest runderdrijfmest gevoerd. Daarbij komt dan dikwijls een rijbemesting met gemiddeld 30 tot 80 kg N/ha, afhankelijk van het stikstofleverende vermogen van je bodem. Het stikstofleverende vermogen van je bodem wordt vooral bepaald door het koolstofgehalte, het gebruik van organische mest en de inzet van groenbedekkers. Hoe hoger deze parameters zijn, hoe meer N je bodem via mineralisatie vrijstelt.

Voor een exacte bemestingsdosis op basis van je perceelsanalyse, kan je best een bemestingsadvies laten uitrekenen door Inagro. Volg daarbij ook de regels van het MAP.

> Lees ons nieuwsbericht "Gras en maïs bemesten volgens het MAP" van 16/04/2020.

 

Onderzaai van gras

onderzaai gras mais.JPGHet gras kan op twee tijdstippen ingezaaid worden: gelijktijdig met de zaai van de maïs of in een latere periode wanneer de maïs 40 tot 50 cm hoog staat. Gelijktijdig zaaien geniet de voorkeur, omdat ervaring leert dat de omstandigheden op een later tijdstip vaak te droog zijn om een goede kieming van het gras te verkrijgen. Daarom kan je het gras het best meteen inzaaien bij het zaaiklaar leggen voor de maïs. Idealiter wordt er ter hoogte van de maïsrij geen gras in een strook van 10 tot 15 cm breed gezaaid om maximaal de concurrentie tussen gras en maïs te vermijden. Deze werkwijze vereist wel GPS-sturing.

Een belangrijk aandachtspunt bij de inzaai is de keuze van het graszaad. Hier wordt best gekozen voor een grassoort die daarvoor geschikt is, zoals rietzwenkgras, omdat deze grassoort het best de aangepaste maïsfungiciden kan verdragen. Italiaans raaigras ontwikkelt zich vanaf het begin te sterk en zal de maïs overgroeien. Bij een gelijktijdige zaai ligt het advies voor de hoeveelheid zaad op 7-15 kg/ha rietzwenkgras. Ook de onkruidbestrijding in de maïs moet je afstemmen op de onderzaai van gras.

De VLM wenst, met de expertise van het LCV en CVBB, de onderzaai van gras in maïs te promoten. Het CVBB is hiervoor op zoek naar gemotiveerde landbouwers die voor deze techniek interesse hebben en die dit in maïs, op kleine (bv half veld) of grote schaal, wensen uit te proberen of die deze techniek reeds toepassen. Inschrijven kan hier.


Ruitzaai

Maïs wordt klassiek in rijen op 75 cm gezaaid met een afstand in de rij van 12 tot 15 cm. Bij zaai in ruitvorm is de afstand van plant tot plant in iedere richting ongeveer gelijk, zowel in de rij als tussen de rijen. Bijgevolg hebben individuele planten een maximum aan ruimte ter beschikking. Zo wordt verwacht dat het wortelstelsel zich sneller en sterker kan ontwikkelen en de wortelzode zich sneller zal sluiten.

Een uitgebreider netwerk van wortels zorgt voor een efficiëntere benutting van egaal uitgespreide mengmest. Daarnaast kan de lagere concurrentiedruk per plant ervoor zorgen dat er grotere kolven ontwikkelen, wat een positieve invloed heeft op de voederwaarde. De opbrengstcijfers van proeven vertonen over het algemeen een gelijke opbrengst tot lichte meeropbrengst voor ruitzaai, mits geen extra gift van kunstmest in de rij. Ruitzaai is geen oplossing om het nitraatresidu te verlagen.

Ruitzaai kan een hulpmiddel zijn wanneer je geen extra dosis startkunstmest in de rij kan toepassen naast een volleveldsbemesting met mengmest. Daarbij wordt gedacht aan percelen met strenge bemestingsnormen in MAP 6, in gebiedstype 2 en 3.

202004ruitzaaicomp.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting