Inagro volgt ook dit teeltseizoen verschillende proeven op met precisielandbouwtechnieken. Onder andere in het INNO-VEG-project werden percelen gescand met een bodemscanner. Dat geeft ons een beter inzicht in de variatie binnen een perceel. Bovendien kunnen we de proeven op de meest optimale plaats in het perceel aanleggen. De teelt wordt opgevolgd met behulp van dronebeelden.

Inagro past precisielandbouwtechnieken toe voor de opvolging van proeven

Met een bodemscanner kunnen we via verschillende sensoren de variatie van bodemeigenschappen in kaart brengen. Denk bijvoorbeeld aan elektrische geleidbaarheid, pH, organische koolstofgehalte en hoogte. Een bodemscan van een perceel heeft zowel op korte als op lange termijn voordelen.

 

Voordelen van een bodemscan

Op korte termijn kunnen we de probleemzones in kaart brengen en correcties uitvoeren. We maken taakkaarten voor plaatsspecifiek composterings- en bekalkingsadvies. Specifiek voor de aanleg van proeven kan de bodemscan gebruikt worden om homogene stukken in het perceel te detecteren. Zo kunnen we variatie door verschil in bodemparameters beperken.

Op lange termijn kunnen we het perceel indelen in verschillende managementzones. Dat is zeker nuttig bij percelen met een sterke variatie in textuur. Afhankelijk van de grondsoort wordt dan variabel geplant/gezaaid en bemest. Tot slot kunnen ook bodemherbiciden variabel toegediend worden. Zo kunnen we onkruiden maximaal bestrijden en blijft de gewasschade beperkt.

 

Gewasopvolging met drone

Tijdens het teeltseizoen wordt de groei van het gewas opgevolgd met behulp van een drone. Die is uitgerust met een multispectrale camera. De camera zal naast het zichtbare licht (RGB) ook het onzichtbare licht detecteren (bijvoorbeeld nabij-infrarood licht). De gegevens van de multispectrale camera laten ons toe om verschillen waar te nemen in de groei van planten.

Een frequent gebruikte index daarvoor is de NDVI (Normalised Difference Vegetation Index). De index is gebaseerd op het principe dat vegetatie een groot deel van het zichtbare licht (VIS) gebruikt voor fotosynthese en het licht daardoor nauwelijks wordt teruggekaatst. De planten gebruiken het nabije infrarode licht (NIR) daarentegen niet en kaatsen dat terug. Door beide met elkaar te vergelijken, kunnen we de hoeveelheid plantenmateriaal dat aan fotosynthese doet in kaart brengen.

Het INNO-VEG-project wil met multispectrale beelden de opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten bepalen. In 2020 worden daarom proeven aangelegd in wortelen, prei, spinazie en aardappelen.

 

Meer info

Voor meer informatie rond het INNO-VEG-project of precisielandbouw, contacteer:

Op www.inno-veg.org vind je alle projectnieuws en kan je gratis deelnemen aan het innovatienetwerk. Met INNO-VEG willen we internationale kennis beter doorgeven en luisteren naar de noden en wensen van de vollegrondsgroenten- en de aardappelsector.

 

Inno_veg_banner.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Groenten Open Lucht | Smartfarming