Percelen met een middelmatige erosiegevoeligheid worden op de bodemerosiekaart in oranje weergegeven, terwijl percelen met een lage erosiegevoeligheid in geel zijn aangeduid. Op die percelen ben je niet verplicht om maatregelen te treffen. Toch is het sterk aanbevolen dat je dezelfde erosiebestrijdingsmaatregelen toepast als op de percelen met een hoge erosiegevoeligheid.

Erosie op licht hellende percelen

In vlakke gebieden komt bijna geen watererosie voor. Maar naarmate de hellingen steiler en vooral langer worden, nemen de hoeveelheid en de kracht van het afstromende water, en bijgevolg het erosierisico toe. Uit meerdere studies blijkt dat de bodemverliezen op hellende percelen variëren van 1 tot meer dan 10 ton per hectare!Impact van erosie

Op korte termijn veroorzaakt erosie opbrengstverlies door het wegspoelen en/of begraven van zaaigoed, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Stroomafwaarts slippen de waterlopen toe en overstromen wegen met modderig water. Op lange termijn vermindert uiteraard de bodemkwaliteit. Het duurt decennia om een vruchtbare bodem te ontwikkelen. Erosie kan dat op slechts enkele uren tenietdoen.Hoe aanpakken?

We streven er allemaal naar om onze vruchtbare aarde op onze percelen te houden. Zelfs op licht hellende percelen kan kostbare bovengrond afspoelen. Hieronder enkele tips waarmee je erosie kan vermijden:

  1. Zorg voor een goede bodemstructuur door het organische stofgehalte te verhogen en de zuurtegraad te optimaliseren.
  2. Voorkom bodemverdichting.
  3. Hou je bodem maximaal bedekt tussen twee teelten. Groenbedekkers inzaaien loont echt.
  4. Geef de voorkeur aan niet-kerende bodembewerkingen in plaats van ploegen.
  5. Zaai bij voorkeur mee met de hoogtelijn, dus dwars op de helling.
  6. Kies bij ruggenteelten voor de aanleg van drempeltjes tussen de ruggen.
  7. Gebruik een diepe tand als sporenwisser na het zaaien of planten.
  8. Leg je bodemoppervlak niet te fijn klaar. Pas dat aan in functie van je teelt.
  9. Pas directe inzaai of strip-till toe.
  10. Zaai onbeteelde zones (kopakkers) in met gras in de groeifase van de teelt.
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting