Landbouwers die het adviessysteem KNS als equivalente maatregel aanvragen, kiezen ervoor om hun doelareaal vanggewas gedeeltelijk of volledig te realiseren met percelen met groenten van groep 1, 2 en 3. Deze maatregel kan je dus combineren met percelen met de geldige gewascombinaties voor de gebiedsgerichte maatregel vanggewassen. Let op: spruitkool, ajuin en witloof zijn niet opgenomen in de groenten van groep 1, 2 en 3!

KNS als equivalente maatregel voor groenten groep 1, 2 en 3

Het KNS als equivalente maatregel is dus een optie om een aantal hectares doelareaal in te vullen met groenten uit groep 1, 2 of 3, waar de bemesting gebeurt op basis van staalnames met advies. Indien je daarvan gebruik wil maken, moet je in eerste instantie de voorwaarden goed bekijken en nalezen.

> Bekijk de voorwaarden in dit document van VLM.

Als je daarmee akkoord gaat, moet je voor 30 april een aanvraag indienen op het Mestbankloket. Verder moet je ook bij Inagro of een andere erkend praktijkcentrum een aanvraag indienen.

 

Bijkomende voorwaarden

Daarnaast zijn er vanuit VLM nog enkele bijkomende voorwaarden opgelegd:

 • Je hebt het perceel in gebruik op 1 januari.
 • Je laat je begeleiden door een erkend proefcentrum dat werkt volgens het KNS, zoals Inagro.
 • De basisbemesting wordt beperkt tot 50% van de bemestingsnorm voor 2020 van het desbetreffende perceel.
 • Als er in hetzelfde jaar meerdere groenten na elkaar worden geteeld, mag er niet bemest worden voor het zaaien of planten van de tweede of volgende teelt.
  • Afwijking kan enkel op basis van een grondanalyse met advies voorafgaand aan de bemesting waaruit blijkt dat het advies hoger is.
 • De totale bemesting mag niet hoger zijn dan de geadviseerde bemesting en ook niet hoger zijn dan de bemestingsnorm.
 • Bijhouden van een teelt- en bemestingsregister
  • Datum bemesting
  • Plant- of zaaidatum, oogstdatum, bodembewerkingen
  • Datum van staalname
  • Bodemanalyses
 • Je moet verplicht drie analyses van het restnitraat laten uitvoeren. Die worden geselecteerd door VLM.
  • Selectie van de percelen kan over het ganse bedrijf (dus ook op percelen buiten het KNS).
  • Het betreft drie afzonderlijke perceelevaluaties.
   • Er worden dus geen gewogen gemiddeldes berekend.
   • Bij een tegenanalyse is het laagste resultaat van toepassing.

Niet naleven van de equivalente maatregel en de voorwaarden ervan kan vergaande gevolgen hebben. Er is een boetebedrag voorzien van 1.000 euro vermenigvuldigd met het volledige doelareaal van het bedrijf (en dus niet enkel met het ontbrekende doelareaal).

 

Wil je samenwerken met Inagro?

Vanuit Inagro wordt deze dienst aangeboden en zal deze minimaal het volgende omvatten:

 • bespreken van de teelten en percelen waarop KNS wordt toegepast;
 • richtlijnen geven omtrent de basisbemesting en bijbemesting;
 • richtlijnen geven omtrent het moment van staalname voor bijbemesting;
 • beantwoorden van vragen gedurende het groeiseizoen.

Om zoveel mogelijk aanvragen te kunnen verwerken, zal het eerste bezoek plaatsvinden in Inagro. Dat zal op maandag en donderdag zijn. Met bijkomende vragen kan je ook op maandag en donderdag terecht in Inagro. We bieden ook telefonische ondersteuning.

De kostprijs bedraagt een forfait van 100 euro per dossier. Dat omvat de voorbereiding en nazorg vanop afstand. Voor de bezoeken in Inagro wordt een kostprijs van 60 euro per uur gerekend.

Om een vlotte advisering en opvolging mogelijk te maken, verwachten we ook dat je je staalnames in KNS als equivalente maatregel laat uitvoeren door het labo van Inagro. De stalen genomen in groenten groep 1 en 2 moet je vooraf voormelden via SNapp op het Mestbankloket.

De begeleiding volgens het KNS-principe tracht opbrengst en nitraatresidu zo goed mogelijk met elkaar te verzoenen. Het biedt echter geen garanties.

 

Gebruik maken van deze dienst

Wil je gebruik maken van deze dienst, of heb je nood aan meer info? Contacteer ons via klantenservice@inagro.be of 051 27 32 00.

Gelieve bij de inschrijving ook het volgende te vermelden of mee te sturen:

 • Voor welke groenten wil je het KNS als equivalente maatregel gebruiken?
 • Op hoeveel percelen moet het KNS opgevolgd worden?
 • De meest recente bodemanalyes van deze percelen.