Op 4 maart 2020 organiseert Inagro de derde ‘Trefdag Biologische Landbouw’. De biologische sector had de voorbije jaren de wind in de zeilen en wordt regelmatig genoemd als mogelijk alternatief voor wie met zijn bedrijf een andere richting uit wil. De baseline van de derde editie, ‘Groeien in balans’, geeft aan dat het verhaal genuanceerd is.

Kom naar de Trefdag Biologische Landbouw - Groeien in Balans - deel 1: de markt

Gezocht! 1000 ha bio (en gevonden)

De consumptie van biologische landbouwproducten in België groeide het voorbije decennium jaarlijks met ongeveer 10 %. Dat is niet alleen in Vlaanderen het geval. Over de ganse Europese Unie zien we dezelfde trend. Biologische landbouw is de niche ontgroeid en is een vaste waarde in de boodschappentas van veel consumenten. De retail en de verwerkende industrie spelen daarop in en ontwikkelen ook een structureel aanbod van biologische producten.

Logischerwijs moet dat zich vertalen in een hogere vraag naar de boer en een stijgend landbouwareaal biologische landbouw. Toch bleek dat niet het geval toen gedeputeerde Naeyaert in 2015 de cijfers analyseerde. Het biologische landbouwareaal in Vlaanderen (toen ongeveer 5000 ha) was de jaren voordien nauwelijks geëvolueerd en bleef met een percentage van minder dan 1 % sterk achter ten opzichte van het Europese gemiddelde (ruim 5 %).

Gedeputeerde Naeyaert bracht daarom verschillende stakeholders rond de tafel voor een grondige analyse en een actieplan. Dat gaf aanleiding tot de eerste Trefdag Biologische Landbouw in februari 2016. De baseline ‘GEZOCHT! 1000 ha bio’ was duidelijk en sloeg aan. Het Vlaamse areaal groeide van ongeveer 5000 ha in 2015 tot ruim 8000 ha in 2019.

In de melkveehouderij was sprake van een echte omschakelgolf. Een vijftiental melkveehouders schakelden gelijktijdig om en zorgden voor een verdubbeling van de biologische melkplas in Vlaanderen. In de biologische akkerbouw- en groenteteelt ging het wat trager, maar is de ontwikkeling ondertussen minstens even groot. Doordat bedrijven gespreid instapten en gefaseerd omschakelen, is de groei minder zichtbaar in de statistieken.

Grafieken_Blog_Bio.png


Ook in Europa groeit de biologische landbouw

In Europa gat het ondertussen nog harder. Dat blijkt uit de data die FIBL vorige week publiceerde naar aanleiding van de jaarlijkse Wereldbeurs voor biologische landbouw Biofach in Nürnberg (Duitsland). In 2018 was de Europese biomarkt goed voor een omzet van 40,7 miljard euro. Onze buurlanden Frankrijk en Duitsland nemen samen de helft (beide ongeveer 10 miljard euro) van deze omzet voor zich. Het Europese landbouwareaal groeide in de periode 2009 tot 2018 met ongeveer 70 % en strandt op 15,6 miljoen ha. Frankrijk (2 miljoen ha) en Duitsland (1,5 miljoen ha) zijn absolute koplopers. Dat gaat niet langer over grote arealen marginale grond. Biologische akkerbouw en biologische groenteteelt zijn er volwaardige marktsegmenten met een sterk uitgebouwde toelevering en handel.Derde Trefdag Biologische Landbouw daagt boer en handel uit

Tegen deze achtergrond organiseert Inagro, samen met de Provincie West-Vlaanderen, de sectororganisaties Boerenbond, ABS en Bioforum en een aantal stakeholders, op 4 maart de derde Trefdag Biologische Landbouw met de baseline ‘Groeien in Balans’. Dat mag je letterlijk nemen. Het areaal biologische landbouw is in Vlaanderen, in Wallonië, in de buurlanden en over gans Europa fors gegroeid en heeft een grote inhaalbeweging gemaakt ten opzichte van de consumptie.

We ervaren dat de handel en de verwerkende industrie in akkerbouwgewassen en groenten voorzichtiger, en soms zelfs terughoudend worden in hun vraag. Toch is het belangrijk om gelijke tred te houden met de groeiende consumptie en goede aansluiting te vinden bij nieuwe ontwikkelingen in de markt.

Met deze derde Trefdag Biologische Landbouw maken we een dubbel statement: enerzijds bieden we graag een forum aan akkerbouwers en groentetelers met interesse in biologische landbouw om met de sector kennis te maken. Anderzijds willen we aan de handel, de verwerkende industrie en de retail aangeven dat de biologische akkerbouw en groenteteelt in (West-)Vlaanderen een volwassen sector wordt die klaar staat voor een structureel partnerschap. Groeien in Balans!

 

> Meer informatie over de Derde Trefdag Biologische Landbouw kan je vinden via deze link.

 

Banner_TrefdagBio_2020.png