Op donderdag 13 februari mochten we een honderdtal deelnemers verwelkomen op onze studienamiddag rond MAP 6. Dirk Denorme van VLM gaf een toelichting over de stand van zaken. Verder gaven verschillende sprekers van Inagro en PCLT hun visie om zo goed mogelijk te kunnen produceren in MAP 6. 

 
Optimaal bemesten in MAP 6

Midden 2019 werd MAP 6 goedgekeurd. Vandaag moeten een aantal punten ervan nog een definitieve invulling kennen. In dit nieuwsbericht bundelen we de belangrijkste actuele punten.   

Kunstmestregister 

Tot het digitale register er is moet elke landbouwer op papier een aankoop- en gebruiksregister bijhouden. Het aankoopregister omvat het volgende:  

  • Naam, adres en ondernemingsnummer van de leverancier
  • Datum
  • Hoeveelheid, type en % stikstof en fosfor
 
Op het gebruiksregister hou je bij waar en wanner je de aangekochte meststoffen hebt toegepast.  
  • Datum gebruik
  • Hoeveelheid, type en % stikstof en fosfor
  • Perceel (Bv. 2020-15; achter de schuur; 1,8 ha; grasland)
Het gebruik van kunstmest op percelen waar je zelf de bemestingsrechten niet hebt, wordt best ook geregistreerd door beide landbouwers (landbouwer met bemestingsrechten én landbouwer die de meststof aankocht).  
   
Burenregeling 
De geldigheid van een burenregeling wordt beperkt tot 3 maand. Het is echter mogelijk meerdere burenregelingen per jaar aan te maken. Een burenregeling met vloeibaar dierlijke mest (drijfmest, effluent) naar een afnemer met percelen in gebiedstype 2 en 3 (ook al is dit maar één perceel) moet altijd met AGR-GPS, DUS OOK naar groene of gele percelen.   
   
Daarvoor wordt een app op de smartphone ontwikkeld. Vandaag is die er nog niet en moet je aan deze verplichting nog geen gevolg geven. Vermoedelijk zal dit systeem tegen 1 juli klaar zijn.   
  
Stikstofstalen in de groenten via SNapp  
   
Voor percelen met groenten uit groep 1 van 2, gelegen in gebiedstype 1, 2 en 3 geldt een verplichting om een stikstofanalyse met advies te nemen voor de laatst geplande bemesting. Sinds dit jaar moet je die stalen ook via Snapp aanmelden op het Mestbankloket.  
   
Equivalente maatregelen     
   
De equivalente maatregelen kan je als bedrijf kiezen om af te wijken van de standaardmaatregelen omtrent de dalende bemestingsnormen, de vanggewassen of de augustusregeling voor drijfmest.   
   
Er werden heel wat maatregelen ingediend. Die werden door een commissie beoordeeld. Dat advies werd ondertussen overgemaakt aan de bevoegde minister die spoedig werk maakt van het al dan niet goedkeuren van één of meerdere van deze equivalente maatregelen.  
   
 
Presentaties
 
Voor meer uitgebreide info rond het MAP of de praktische info van de verschillende sprekers kan je de presentaties raadplegen.