Na de voorbije zeer warme zomer werd eind augustus advies gevraagd aan het KMI over het uitzonderlijke karakter van de extreme hitte, de hoge zonnestraling en de mogelijke invloed ervan voor het optreden van zonnebrand bij sommige teelten. Zo is de procedure opgestart om te onderzoeken of de aanhoudende droogte erkend kan worden als ramp. Deze week kreeg Inagro een stand van zaken van het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

Schade aan teelten door extreme weersomstandigheden in zomer 2019

De procedure is opgestart om te onderzoeken of de aanhoudende droogte erkend kan worden als (landbouw)ramp. In die procedure moet het KMI de eerste stap zetten door na te gaan of er sprake is van een uitzonderlijke toestand.

 

Stap 1: advies van het KMI

Het KMI bevestigt dat de zonnestraling in de voorbije zomer uitzonderlijk was voor heel Vlaanderen. Die omstandigheden kunnen de oorzaak zijn van zonnebrand in de appelteelt. Het advies vermeldt bovendien dat ook in andere teelten zonnebrand kan optreden ten gevolge van dergelijke weersomstandigheden. Momenteel wordt een bijkomend advies gevraagd aan het KMI over het al dan niet uitzonderlijke karakter van de droogte in de voorbije zomermaanden in Vlaanderen.

 

Stap 2: overzicht van alle schadegevallen

De minister bevoegd voor landbouw wil intussen een overzicht krijgen van alle schadegevallen die landbouwers de afgelopen maanden meldden bij gemeentebesturen. De schade moet te wijten zijn aan de hitte en de droogte. Daarmee zal worden onderzocht of land- en tuinbouwers kunnen terugvallen op een tussenkomst door het Vlaams Landbouwrampenfonds. Een erkenning van een landbouwramp is alleen mogelijk als de totale schade hoger ligt dan 1,24 miljoen euro en als de gemiddelde schade per dossier hoger is dan 5.580 euro.

 

Hoe worden de kosten geraamd?

De raming van de globale schade zal worden gebaseerd op de schattingsverslagen die de gemeentelijke schattingscommissies hebben opgemaakt. Daarvoor zijn altijd twee schadevaststellingen noodzakelijk. Beide vaststellingen moeten ten laatste op 22 oktober 2019 gebeurd zijn.

  • De eerste schadevaststelling is nodig om het oorzakelijke verband vast te stellen tussen het weersverschijnsel en de schade.
  • De tweede schadevaststelling gebeurt net voor de oogst om de definitieve schade vast te stellen.

Gekoppelde thema's & sectoren: -- Algemeen --