Nu de staalnamecampagne voor nitraatresidubepaling halfweg is, brengen we jullie even op de hoogte van de huidige stand van zaken. We zien de klassieke jaarlijkse trends bij de verschillende teeltgroepen tevoorschijn komen. Het gemiddelde nitraatresidu bedraagt momenteel 107 kg nitraat-N/ha.

Nitraatresidu 2019

In onderstaande grafiek worden de geanalyseerde stalen ingedeeld in vijf categorieën van gemeten nitraatstikstof in kg/ha. Suikerbieten, grasland en wintergranen scoren vrij goed, met het leeuwendeel van de geanalyseerde stalen in de laagste nitraatresiduklasse 0-70 kg N/ha.

Bij de aardappelen en maïs merken we een grotere verdeling van het aantal stalen over de verschillende nitraatresiduklasses. Daar worden vooral percelen met een nitraatresidu van 90 kg N/ha of hoger vastgesteld, met vooral aardappelen als slechte teelt.

20191018nitraatgraf.JPG


Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting