Door de uitzonderlijke weersomstandigheden tijdens deze en vorige zomer kampen heel wat landbouwers met een tekort aan ruwvoeder. Om daarvoor een oplossing te bieden, neemt de Europese Commissie enkele maatregelen. Welke voorwaarden in de vergroening mogelijks versoepeld worden, lees je in dit nieuwsbericht.

Versoepelingen in EAG-vergroening door de droogte in kader van ruwvoederproductie

Vlaanderen bekijkt de mogelijkheden om EAG te valoriseren voor ruwvoederproductie naar aanleiding van de droogte. De Vlaamse overheid dient daarvoor een verzoek in bij de Europese Commissie om enkele voorwaarden voor ecologisch aandachtsgebied (EAG) te versoepelen, zodat er extra ruimte komt voor ruwvoederwinning.

Deze maatregelen zijn echter nog niet goedgekeurd!  

Wil je gebruikmaken van één of meer onderstaande voorgestelde versoepelingsmaatregelen, dan kan je dat nu al melden bij het departement landbouw en Visserij, in afwachting van de goedkeuring van de Europese Commissie. Meld jouw interesse telefonisch, per e-mail of per brief aan de beherende buitendienst.

 

Voorgestelde versoepeling groenbedekkers

  • Behoud van een EAG-groenbedekker als hoofdteelt
    De groenbedekker mag in 2020 blijven staan als hoofdteelt van het volgende jaar voor voederdoeleinden. Hij hoeft niet ondergewerkt of vernietigd te worden.
  • EAG-groenbedekker als zuivere teelt
    De groenbedekker voor ecologisch aandachtsgebied mag ingezaaid worden als zuivere teelt als hij bestemd is voor begrazing of ruwvoederproductie. De groenbedekkers die daarvoor in aanmerking komen, zijn bladkool, festulolium, witte en rode klaver, lupinen, luzerne, Engels, Italiaans en hybride raaigras, snijrogge en veldbonen.
  • EAG-groenbedekker oogsten, maaien of begrazen
    Een EAG-groenbedekker mag tijdens en ook na de uiterste datum van de verplichte aanhoudingsperiode uitzonderlijk geoogst, gemaaid of begraasd worden en gebruikt worden als veevoeder. Dat kan alleen op voorwaarde dat er nog voldoende gewas aanwezig blijft, zodat hergroei van de groenbedekker mogelijk is en hij zijn functies kan blijven vervullen.
 
Wat met de andere voorwaarden voor groenbedekkers?
 
Alle andere voorwaarden - zoals de ultieme inzaaidatum - blijven sowieso van kracht. Bekijk de checklist op www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening onder de rubriek 'ecologisch aandachtsgebied'.    
 
De uiterste inzaaidatum voor polders en duinen is vóór 20 augustus! Voor de leemstreek is dat voor 1 oktober en voor de zandleem- en andere streken voor 1 november.
 
Percelen waarop vanggewassen worden ingezaaid in het kader van de mestwetgeving onder MAP 6 kunnen ook meetellen als EAG als ze ook aan de voorwaarden voor EAG voldoen.
 
> Meer info over groenbedekkers kan je lezen in het nieuwsbericht 'Welke groenbedekker past best op mijn bedrijf?'    

 

 

Versoepeling braak

Het is toegelaten om braakliggend land te gebruiken voor de productie van veevoeder, zonder dat dat gevolgen heeft voor de vergroeningsverplichtingen met betrekking tot teeltdiversificatie van het areaal ecologisch aandachtsgebied (EAG).

Meer info

Voor meer info kan je terecht op deze webpagina van de Vlaamse overheid.