Op 24 juli besliste de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé om het captatieverbod uit te breiden omwille van de aanhoudende droogte. Het is verboden om water op te pompen uit bijna alle waterlopen in de provincie West-Vlaanderen. Er zijn drie uitzonderingen. Dat besluit is geldig voor onbepaalde tijd en blijft dus geldig tot de gouverneur een politiebesluit uitvaardigt dat de captatiebeperking opheft. In dit nieuwsbericht lees je wat het verbod precies inhoudt en wat de alternatieven zijn.  
Oppompverbod in West-Vlaamse waterlopen blijft van kracht

Oppompverbod uitgebreid  

Op basis van het besluit van de gouverneur is het verboden om water te capteren uit alle waterlopen gelegen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen, met uitzondering van:  

  • Waterlopen gelegen in de Oostkustpolder.
  • Waterlopen gelegen in de Nieuwe polder van Blankenberge.
  • Een beperkt aantal captatiepunten op bevaarbare waterlopen. Het aantal captatiepunten is verder beperkt omdat er ook blauwalgen werden vastgesteld. De captatiepunten waar nog mag gecapteerd worden zijn terug te vinden op deze kaart en staan blauw gemarkeerd.

> Op deze kaart zie je een algemeen overzicht van waar je wel en niet mag capteren.  

> Op deze kaart zie je de watercaptatieplaatsen op bevaarbare waterlopen.


Vergunning nodig
 

Om water uit deze waterlopen te kunnen capteren moet je als landbouwer wel over de nodige vergunning beschikken. Binnen de polders neem je hiervoor contact op met het betrokken polderbestuur. Voor captaties uit de bevaarbare waterlopen kan je hier nalezen wat er moet gebeuren.

Wat mag niet meer  

  • Deze beperking geldt zowel voor captaties voor irrigatie als voor captaties voor drinkwater voor vee.
  • Deze beperking geldt in de bevaarbare waterlopen, de onbevaarbare waterlopen én de waterlopen beheerd door Polderbesturen.

Wat mag wel nog  

  • Een captatieverbod is geen irrigatieverbod. Heb je nog water in eigen voorraden, dan mag je dat water wel gebruiken voor irrigatie.
  • Dieren die in de weide staan, mogen via een weidepomp water drinken uit een waterloop.
  • Water capteren met een spuittoestel om gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen is wel nog toegestaan.

De alternatieven    

1. Aquafin opent opnieuw aantal stations voor waterbevoorrading  
 
Aquafin stelt opnieuw water ter beschikking. Omdat er sinds dit jaar wettelijke verplichtingen zijn om dit water aan te bieden, kan Aquafin dit niet meer op alle waterzuiveringsstations voorzien. Momenteel is dit in de provincie West-Vlaanderen enkel mogelijk in de stations in Oostende, Brugge, Tielt, Roeselare en Ieper. Aquafin bekijkt nog of het binnen de nieuwe wetgeving mogelijk is om extra locaties open te stellen.      

Vooraleer je water ophaalt moet je een contract afsluiten.  Aquafin vraagt een vergoeding van € 160 per maand, onafhankelijk van de hoeveelheid water die je ophaalt.

Ook belangrijk: Volgens de nieuwe Vlaamse wetgeving is het gebruik van effluent onderhevig aan het mestdecreet.  Dit wil zeggen dat Aquafin een register zal bij houden en driemaandelijks aan de Mestbank zal rapporteren. Houd er rekening mee dat dit 'water' dus ook meetelt in de mestbalans van je bedrijf.


2. Drinkwater voor vee
Er worden geen uitzonderingen toegestaan voor captatie van drinkwater voor vee. Veehouders die door hun eigen watervoorraad heen zitten én geen aansluiting hebben op het openbaar drinkwaternet, kunnen wel beroep doen op de brandweer voor wateraanvoer. Om van deze uitzondering gebruik te maken heb je als veehouder een attest nodig van je gemeentebestuur waaruit blijkt dat er op het postadres effectief geen aansluiting is op het openbaar leidingwaternet.    


3. Lokale initiatieven om water beschikbaar te stellen    
Verschillende gemeenten nemen initiatieven om lokaal water aan te bieden. Opvangen van bemalingswater bij bouwputten is een voorbeeld. Het is belangrijk om de informatiekanalen van je eigen gemeente of stad op te volgen.    
Ook op de website van de provinciale dienst waterlopen wordt een overzicht bijgehouden van gekende initiatieven om bijvoorbeeld private putten open te stellen.  
Strenge controles    

De gouverneur gaf tijdens het overleg nog mee dat er een strikte handhaving van de opgelegde captatiebeperkingen toegepast zal worden.

Heb je nog vragen?    

Meer info vind je op deze webpagina van de Provincie West-Vlaanderen en op www.opdehoogtevandroogte.be.      

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs via klantenservice@inagro.be    
 

We volgen het overleg op Vlaams niveau op de voet. In het West-Vlaamse overleg brengen we de specifieke zorgen vanuit de landbouwsector ter tafel. Via onze nieuwsbrief, website en eventuele flitsberichten houden we je op de hoogte van eventuele beslissingen.    

Gekoppelde thema's & sectoren: Water | -- Algemeen -- | -- Crisis --