De vroege aardappelen worden momenteel geoogst en her en der zien we ook al de pikdorser op de tarwepercelen. Hoe kan je nu aan de vanggewasverplichting in MAP6 voldoen? We zetten alles graag nog eens op een rijtje. 

 
Vanggewassen in MAP6, vergeet ze niet

MAP6 zet sterk in op de uitbreiding van het areaal vanggewassen 

Vanggewassen zijn cruciaal om nutriëntenverliezen naar het oppervlaktewater in het najaar te beperken. Het nieuwe mestbeleid zet hier dan ook sterk op in. In gebiedstype 0 is de goede waterkwaliteit al een feit. In de overige gebiedstypes (GT) is nog veel werk voor de boeg en geldt de vanggewasverplichting (tabel 1). 


Tabel 1 

Vanggewassen_tabel.jpg
(*) Hieraan hoef je niet te voldoen indien je een goede bedrijfsevaluatie nitraatresidu hebt of kiest voor equivalente maatregelen. Meer info vind je hier.

Uitbreiding areaal vanggewassen in 2019

In gebiedstype 2 volstaat het dit jaar om het gebruikelijk referentiepercentage areaal vanggewassen op bedrijfsniveau aan te houden. Uitbreiding hoeft hier dus niet. Echter, in gebiedstype 3 moet je al een toename van 5 procent realiseren. Het extra areaal mag zowel op percelen in GT2 als op percelen in GT3 ingezaaid worden.
Begin augustus informeert de VLM jou over het exacte areaal vanggewassen dat je dit jaar op jouw bedrijf moet realiseren. 

Hoe doe je dit? 

  • Inzaai vanggewas uiterlijk op 15/09
  • Inzaai vanggewas uiterlijk op 15/10 na maïs of niet-vroege aardappelen
  • Tijdelijk grasland
  • Onderzaai gras in maïs
  • Laag-risico nateelt na een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt.
    Bijvoorbeeld granen, koolzaad (géén specifieke teelten = groenten) na bieten, gras, granen, spruitkool, vlas, koolzaad/koolraap

Concreet voor wintertarwe. Ofwel kies je een nateelt zoals wintergerst ofwel zaai je een vanggewas zoals raaigras, rogge, gele mosterd in voor 15 september. Een mengsel van soorten (bijv. gele mosterd met bladrammenas) kan ook en telt in het kader van de randvoorwaarden. 

Concreet voor vroege aardappelen kan je alleen een vanggewas inzaaien vóór 15 september. 

Wil je meer weten over de verschillende types vanggewassen en hun nut, klik dan zeker door naar deze presentatie vanaf pagina 86. Je kan ook steeds met jouw vragen terecht bij  info@inagro.be of 051 27 32 00. 

Minimale aanhoudperiode 

Voor vanggewassen geldt dezelfde minimale aanhoudperiode als voor EAG-groenbedekkers, namelijk 15/10 op zware kleigronden, 30/11 op percelen in de leemstreek en 31/1 op de overige percelen.
Voor een nateelt is er geen inzaaidatum bepaald. 

Vanggewasovereenkomst melden tot 31 augustus 

Blijkt de vanggewasverplichting niet verzoenbaar met je teeltplan, dan kan je een vanggewasovereenkomst sluiten met een collega die voor jou het extra areaal vanggewassen zaait. Het is belangrijk dat beide landbouwers de overeenkomst op het Mestbankloket melden. Dat kan ten laatste op 31 augustus. 

Voor een bedrijf met in hoofdzaak bewaaraardappelen of korrelmaïs, waar het moeilijk kan zijn om vanggewassen uiterlijk op 15 oktober in te zaaien, kan zo’n overeenkomst helpen om alsnog aan de vanggewasverplichting te voldoen.  

Boete van 250 euro per hectare 

Indien je niet voldoet aan de vanggewasverplichting riskeer je niet alleen een boete van 250 euro per hectare, maar moet je ook de niet-gerealiseerde oppervlakte vanggewas het jaar daarop inhalen!
Meer info over de vanggewasverplichting vind je op de website van de VLM