Smartfarming-technieken krijgen de laatste jaren veel aandacht. Vaak is het nog onduidelijk welke meerwaarde die innovaties kunnen bieden. Ook hoe we de informatie kunnen gebruiken, is soms nog onduidelijk. Daarom gaan we in een reeks van drie nieuwsberichten dieper in op de technologie en de technieken die momenteel al bestaan. We leren je ook hoe je er als landbouw vandaag mee aan de slag kunt gaan. In dit nieuwsbericht gaan we verder in op bodemscans.

Aan de slag met smartfarming - deel 2: Bodemscans

Variatie IN een perceel opvolgen

Precisielandbouwtechnieken doen stilaan hun intrede in de Vlaamse landbouw. Ze spelen in op variaties tussen verschillende percelen en binnen één perceel. Eén van die technieken is een bodemscan. Met een bodemscanner kunnen we via verschillende sensoren de variatie van bodemeigenschappen (zoals elektrische geleidbaarheid, pH, organische koolstofgehalte en hoogte) in kaart brengen. Vanuit die gegevens kunnen taakkaarten opgesteld worden die de landbouwer kunnen helpen om een perceel plaatsspecifiek te bewerken. Zo kunnen we zones opstellen met verschillende dosissen meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen.

Het perceel moet goed berijdbaar zijn met de tractor om een bodemscan uit te voeren. Afhankelijk van het type grond wordt de scan het best uitgevoerd op een stoppel na de oogst of op een braakliggend perceel voor het zaaien/planten. Een scan is ook mogelijk bij lichte vorst.

 

Elektrische geleidbaarheid

De elektrische geleidbaarheid is een belangrijke parameter om op te volgen. Ze is namelijk gerelateerd aan verschillende bodemeigenschappen, zoals bodemtextuur, vochtgehalte, verstoorde lagen en bodemcompactie. Om de elektrische geleidbaarheid te bepalen, zijn momenteel twee verschillende sensoren in gebruik, namelijk contactsensoren en niet-invasieve sensoren.

  • Contactsensoren maken gebruik van elektroden. De schijven worden in de bodem gebracht om een elektrisch veld op te wekken. In de praktijk combineren we dat vaak met de bepaling van pH en organisch koolstofgehalte.

afbeelding 1.png

  • Niet-invasieve sensoren maken gebruik van elektromagnetische inductie. De sensor kunnen we vooraan de tractor bevestigen of voorttrekken met een licht voertuig. Bij dit type sensoren meten we de geleidbaarheid op verschillende dieptes onder het maaiveld.

 

pH

De zuurtegraad of pH van de bodem bepaalt in sterke mate de beschikbaarheid van voedingselementen in de bodem en de opneembaarheid ervan door het gewas. De pH-sensor bepaalt al rijdend elke 10 seconden de zuurtegraad van een bodemstaal. Afhankelijk van de rijsnelheid kan bij deze sensor om de 20 tot 30 meter een staal genomen worden. Door middel van een bodemscan met pH-meting kunnen we een plaatsspecifiek bekalkingsadvies opstellen. Zo bekom je een optimale pH op iedere plaats in het perceel.

 

Organisch koolstofgehalte

Organische koolstof speelt een hoofdrol in de goede werking en de vruchtbaarheid van de bodem. Het organische koolstofgehalte kunnen we al rijdend bepalen met behulp van een spectrometer. Die sensor meet daarvoor iedere seconde het reflecterende licht van de bodem.

afbeelding 2_3.jpg


Hoogteprofiel

Vanuit de GPS-gegevens van de scanner kunnen we hoogtekaarten opstellen. Daaruit kunnen we een kilverplan opstellen om de afwatering van het perceel te verbeteren. Het hoogteprofiel kan ook een leidraad zijn bij de aanleg van drainage.

afbeelding 4.png
Kaart met EC-waarde (op twee dieptes), organische stof en pH

 

Wat haal ik er als landbouwer uit?

Wanneer er een bodemscan gemaakt is van een perceel, zijn er zowel op korte termijn als op lange termijn voordelen:

  • Op korte termijn kunnen we de probleemzones in kaart brengen, en kunnen we correcties uitvoeren. Daarvoor kunnen we taakkaarten opstellen voor een plaatsspecifiek composterings- en bekalkingsadvies. Zo kunnen we de middelen optimaal inzetten op een perceel, wat zorgt voor een hoger rendement.
  • Op lange termijn kunnen we het perceel indelen in verschillende management zones. Dat is zeker nuttig bij percelen met een sterke variatie in textuur binnen het perceel. Afhankelijk van grondsoort kan je variabel planten/zaaien en bemesten. Tot slot kunnen we ook bodemherbiciden variabel toedienen, zodat we onkruiden maximaal bestrijden terwijl gewasschade beperkt blijft.

 

Kennismaking met bodemscans mogelijk via Inagro

Dankzij een samenwerking tussen Inagro en Vantage-Agrometius kan je een bodemscan aanvragen bij Inagro voor de bepaling van de elektrische geleidbaarheid (bouwvoordiepte (0-30 cm) en wortelzone (0-90 cm), pH en organische stof. Naast de scan zullen we ook grondstalen nemen op locaties in het perceel. Wij bieden samen met de bodemscan ook advies aan bij de interpretatie van de resultaten. Dankzij het Leader-Westhoek-project ‘Aan de slag met Smartfarming’ kunnen wij landbouwers uit de Westhoek de bodemscan aanbieden tegen een sterk verminderde prijs.

Als je graag een bodemscan wil laten uitvoeren op jouw perceel, contacteer ons via klantenservice@inagro.be, 051 27 32 00.

Voor meer informatie rond precisielandbouw, contacteer:

afbeelding 5 logobanner.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Smartfarming