Begin 2019 is de operationele groep “Precisielandbouw vlas – Flaxsense” van start gegaan. Daarin bekijken we de mogelijkheden om vlasvelden op te volgen via satellietbeelden. Mogelijks kan een webtool de vlasteler in de toekomst helpen om beslissingen te nemen op basis van de vlasgroei op diverse percelen. Een eerste versie van deze webtool wordt momenteel door enkele vlastelers uitgetest.

Ontwikkeling van webtool voor opvolging vlasvelden via satellietbeelden

Begin 2019 ging de operationele groep “Precisielandbouw vlas – Flaxsense” van start. Die groep bestaat uit vier vlassers/vlastelers die samen met Inagro, ILVO en de Brancheorganisatie Vlas en Hennep willen nagaan of de opvolging van hun vlasvelden via satellietbeelden een meerwaarde kan betekenen in hun bedrijfsvoering.

 

Objectieve inschatting van de gewastoestand

Door gebruik te maken van gewassensing met satellietbeelden krijgen vlastelers een objectieve inschatting van de toestand van het gewas. Bij die techniek wordt het reflecterende licht van het vlas opgevangen in verschillende golflengtes. Door die reflectantie van verschillende golflengtes te combineren (bv. via de Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) kunnen we een objectieve schatting maken van de bladkleur, de bodembedekking en de algemene gezondheid van het vlas. Zo kan de teler een afwijkende groei vanop afstand detecteren. Uit de eerste bevindingen blijkt dat bijvoorbeeld een zware aantasting door aardvlooien resulteert in een lagere NDVI-index. Ook afwijkingen binnen een perceel kunnen zo gevisualiseerd worden. De teler brengt zo een plaats met slechte opkomst in kaart.

 

Testen, evalueren en bijsturen waar nodig

Momenteel testen de vlastelers de webtool. Na dit seizoen zullen we een evaluatie maken en de tool waar nodig aanpassen. De webtool kan in de toekomst een hulpmiddel betekenen in het beheer van verschillende percelen die verspreid liggen over verschillende regio’s. Veldbezoeken zullen wel nodig blijven, maar via de webtool kan de teler extra info bekomen over de percelen die hij het meest noodzakelijk moet bezoeken.

 

 

Figuur Flaxsense 2.JPG
 

 

 

 

Figuur Flaxsense.jpg
 

 

De operationele groep "Precisielandbouw vlas - Flaxsense" wordt uitgevoerd met financiële steun van:

 

Flaxsense_Logo B.jpg
 

 

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Smartfarming