Op 15 mei brachten vijf beleidsmedewerkers van de Europese Commissie (DG Environment en DG Agriculture) een bezoek aan Inagro en twee mestverwerkingsbedrijven. Die bedrijven recupereren en bewerken nutriënten of meststoffen tot producten met een interessante samenstelling voor verder gebruik in de landbouw.    

   
Europese Commissie op bezoek om kennis uit te wisselen over nutriëntenrecuperatie

Het bezoek werd georganiseerd op vraag van DG ENVI. Het kadert binnen de SafeManure-studie, die het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie uitvoert. Die studie onderzoekt namelijk verschillende gerecupereerde meststoffen om later na te gaan in hoeverre er aanpassingen aan de Nitraatrichtlijn (van kracht sinds 1991) mogelijk zijn. Op die manier kan er een markt gecreëerd worden voor deze ‘nieuwe’ meststoffen. Op dit moment stelt deze richtlijn namelijk dat landbouwers niet meer dan 170 kg N per ha mogen bemesten in nitraatgevoelige gebieden. Ook al lijkt een aantal gerecupereerde nutriënten nog zo op kunstmest, ze worden op dit moment nog steeds als dierlijke mest beschouwd.    

Analyse van stalen   

Inagro bemonsterde in februari verschillende gerecycleerde meststoffen en stuurde die op naar Italië zodat het JRC ze daar in het kader van de SafeManure-studie verder kan analyseren. We stuurden stalen van ammoniumnitraat (na stripping & scrubbing), spuiwater van zowel drie varkensbedrijven als drie mestverwerkingsbedrijven, urine die bij de bron reeds in de stal wordt gescheiden (VeDoWS-systeem) van drie bedrijven, dunne fractie van digestaat en digestaat van drie vergistingsinstallaties, dunne fractie van mest van twee bedrijven en waar relevant en beschikbaar ook het beginproduct: mest (ter vergelijking). Die studie vormde een mooie aanleiding voor een bezoek aan Inagro.
 

Bedrijfsbezoeken op het programma   

Het bezoek startte bij Inagro, waar we samen met VCM (Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking) en de vakgroep Groene Chemie en Technologie (UGent) kort onze werking in nutriëntenrecuperatie voorstelden. Daarna gaven onderzoekers van Inagro enkele praktijkervaringen en aandachtspunten rond bemesting mee en stonden ze uitgebreid stil bij een nieuw aangelegde bemestingsproef, waarin ze vijf verschillende gerecupereerde producten vergelijken met de gangbare referenties. Na de lunch gingen we op stap om een bezoekje te brengen aan Waterleau in Ieper en Ivaco in Gistel. Beide bedrijven recupereren en produceren diverse geconcentreerde stikstofmeststoffen uit mest en reststromen.   

Na een aantal aspecten van nutriëntenrecuperatie van dichtbij te hebben gezien, namen de bezoekers een aantal interessante boodschappen mee naar huis. Het was een boeiende uitwisseling.    

Het bezoek werd georganiseerd met de steun van het onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het Interreg NWE-project ReNu2Farm en het HOR2020-project Nutri2Cycle.   

Meer info    

Voor vragen over nutriëntenrecuperatie kan je terecht bij:  
  

nutri23052019.pngirnwerenu2fi23052019.jpgprwvlri23052019.jpg     
h2020i23052019.jpg