Worden boeren met koolstofrijke gronden hiervoor betaald in de toekomst? Dit wordt de centrale vraag waarop Inagro in samenwerking met zes partners in het Noordzeegebied de komende jaren een antwoord zoekt. De eerste studiedag vond afgelopen vrijdag plaats bij Inagro. Zowel interessante technieken als inspirerende ketensamenwerkingsmodellen kwamen aan bod.

Hoeveel euro per ton koolstof?

Koolstofbinding in de bodem kan een veelbelovende aanpak zijn om CO2 uit de atmosfeer te halen, met het hoogste potentieel voor graslanden, maar ook akkers kunnen perfect dienen om koolstofgehalte te verhogen via maatregelen voor een goed bodembeheer. Koolstofboeren biedt heel wat voordelen. Het laat toe om de organische component van de bodem te herstellen, actief CO2 uit de atmosfeer te verwijderen, de bodembiodiversiteit te verhogen en zorgt voor een betere nutriënt- en vochtcapaciteit voor gewassen.      

IMG_3005.jpg

Op die manier beschikt de landbouwsector over een hoog potentieel om bij te dragen aan regionale en nationale klimaatdoelstellingen, en in het realiseren van het Europees engagement onder het akkoord van Parijs m.b.t. klimaatverandering om broeikasgasemissies te reduceren met ten minste 40% t.o.v. de niveaus in de jaren ’90.
    

Op  5 april organiseerde Inagro een studiedag rond koolstofboeren. Deze studiedag werd georganiseerd in het kader van het ‘Carbon farming’ project, gefinancierd door het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds. Het project beoogt om een transitie teweeg te brengen in de agri-food keten in het Noordzeegebied door toepassing van koolstofopslagtechnieken. De deelnemers verkregen inzicht in het potentieel van de bodem als leverancier van ecosysteemdiensten. Hierbij werden de belangrijkste aandachtspunten en nodige drijfveren besproken, en inspirerende business modellen die het mogelijk maken om inkomsten te genereren uit de extra investeringen onder de loep genomen.       

IMG_3020.jpg

De toon werd gezet om te streven naar een goede bodem met aandacht voor voldoende koolstofopbouw. Hierbij kunnen (combinaties van) technieken als vaste rijpaden, gereduceerde bodembewerkingen, niet kerende grondbewerkingen, aanvoer organisch materiaal, inzet groenbedekkers enz. absoluut een rol spelen. Tijd om aan de slag te gaan om voldoende koolstofopbouw te realiseren en interessante ketensamenwerkingen op te zetten!
    

Meer info?
Voor vragen omtrent dit project kan je terecht bij:
Franky Coopman; franky.coopman@inagro.be of 051 27 33 94
Evelien Lambrecht; Evelien.Lambrecht@inagro.be of 051 14 03 49
    


 

Deze blog kadert in het Interreg-project Carbon Farming.

interregNSRCarbonFarming.png
201810bannerCF.png

   

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Bodem En Bemesting