Heb je percelen langs waterlopen? Vergeet dan niet om rekening te houden met de 5-meter bemestingsvrije zone langs waterlopen van categorie 0, 1, 2 en 3. Een opfrissing nodig? Lees dan verder.          

         
Bemestingsseizoen in 't verschiet. Vergeet de bemestingsvrije zone niet!

We zijn bijna midden februari, dus ligt het bemestingsseizoen in het verschiet. We halen de afstandsregels tot waterlopen uit hun winterslaap, zodat je het komende teeltseizoen niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Omdat MAP 6 nog niet klaar is, blijven de regels uit MAP 5 voorlopig gelden. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is over de afstandsregels langs waterlopen, brengen we je op de hoogte.    

De 1-meter teeltvrije zone
De 1-meter teeltvrije zone is van toepassing op alle oppervlaktewaterlichamen. Dat zijn onder andere de bevaarbare waterlopen, de onbevaarbare waterlopen, de poelen en de grachten. De regelgeving houdt in dat er in de eerste meter naast een oppervlaktewaterlichaam

  • geen grondbewerking wordt uitgevoerd;
  • geen bemesting wordt toegediend en
  • geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. 

Zoals de naam al aangeeft, is het ook een teeltvrije zone. Op die strook mag dus geen productieve teelt voorkomen.

De terreincontroles worden uitgevoerd op de oppervlaktewaterlichamen die aangeduid zijn in de verzamelaanvraag. Om problemen te voorkomen, kan je best eens nagaan op het e-loket welke oppervlaktewateren precies onder de regelgeving vallen. Wil je helemaal zeker zijn, dan houd je de 1-meter teeltvrije zone best langs alle oppervlaktewaterlichamen aan. Sinds 2018 wordt er ook gecontroleerd op de 1-meter teeltvrije zone via het Vegaplan-certificaat.      

2019-02-07-AM-teeltvrijezone.jpg
       

De 5-meter bemestingsvrije zone
Je moet ook aandacht besteden aan de 5-meter bemestingsvrije zone langs waterlopen van categorie 0, 1, 2 en 3*. Langs die waterlopen is het niet toegelaten om mest van gelijk welke aard (dierlijke, kunst of andere) uit te spreiden. Rechtstreekse bemesting door grazende dieren is in die strook wel toegelaten.          

Als je percelen hebt liggen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en/of je percelen een hellingsgraad hebben van meer dan 8 %, dan wordt de bemestingsvrije zone uitgebreid tot 10 meter. De VEN-gebieden vind je terug via de website van Geopunt**en op de verzamelaanvraag. In dit nieuwsbericht lees je er meer over.

Deze bufferzone van 5 meter heeft geen gevolg op de totale hoeveelheid mest die je op een perceel langs een waterloop mag aanbrengen. Om verwarring te voorkomen: de 1-meter teeltvrije zone zit in de 5-meter bemestingsvrije zone vervat.
         

2019-02-07-AM-allestrokenteeltvrijezone.png

Mestopslag op kopakkers
Er geldt ook een regel bij de tijdelijke opslag van vaste meststoffen op de kopakkers. Sla je vaste meststoffen tijdelijk op het land op, dichtbij een waterloop of perceelgrens, dan moet je een afstand aanhouden van minstens 10 meter. Zo voorkom je dat mestsappen buiten je perceel of naar de waterloop afvloeien bij neerslag.          

Let zeker op bij hellende percelen. Je bent in alle omstandigheden verantwoordelijk om te voorkomen dat mestsappen afvloeien buiten je perceel, ook al heb je de afstandsregel gerespecteerd.          


Te onthouden tijdens het bemesten
Bij het begin van het bemestingsseizoen onthoud je dus dat je 5 meter van de waterlopen categorie 0, 1, 2 en 3 blijft met je bemesting (zowel dierlijke, kunstmest of andere meststoffen). Liggen er percelen in het VEN-gebied of hebben ze een hellingsgraad van meer dan 8 %, dan blijf je 10 meter van de waterlopen.          


Meer info:          

 


* Waterlopen categorie 0 = bevaarbare waterlopen; Waterlopen categorie 1, 2 en 3 = onbevaarbare waterlopen        

** Klik onder 'Kaarten en plaatsen' op ‘Natuur en Milieu’ > ‘Natuur’ > de kaartlaag ‘Gebieden van het VEN en IVON’. Wanneer je nu een adres of een perceelnummer ingeeft, kan je zien of je perceel in VEN-gebied ligt.