Inagro en UGent stelden op dinsdag 30 oktober 2018 een nieuw eiwitrijk voedergewas voor, eendenkroos. Dat eiwitrijke waterplantje heeft een hoge productiviteit en kan groeien op verschillende reststromen uit de landbouw. Het biedt zo een oplossing voor problemen rond mestoverschotten en eiwitimport.        

     
Nieuw eiwitrijk voedergewas: van reststroom tot eiwit met eendenkroos!

Demonamiddag      

Op onze demonamiddag gaven onze sprekers enkele lezingen rond circulaire economie en de opwaardering van verschillende afvalstromen. Daarna volgde de presentatie van Reindert Devlamynck, werknemer bij Inagro en UGent. Tijdens die presentatie leerden de 55 aanwezigen bij over de plantenfamilie eendenkroos, wat de interessante eigenschappen ervan zijn en hoe het eendenkroos groeide binnen het onderzoeksproject De Blauwe Keten. Vervolgens sloten de geïnteresseerden aan bij een korte excursie naar de testopstellingen van eendenkroos op de site van Inagro. Onderzoekers stelden het automatische oogstsysteem voor en ze toonden de verschillende eendenkroossoorten van dichtbij. Ten slotte kwamen alle deelnemers samen op een netwerkreceptie, waar ze nog konden nakaarten bij een hapje en een drankje.      

INA_6847_0711.jpg


Wat is er zo bijzonder aan eendenkroos?      

Vaak wordt eendenkroos als een plaag bekeken, maar er zijn drie eigenschappen die het plantje de moeite waard maken om van nabij te bekijken. Ten eerste kan de biomassa zich wekelijks verdubbelen, waardoor het zeer productief is. Ten tweede is de samenstelling erg waardevol, want eendenkroos bevat een hoog eiwitgehalte en een gunstige aminozuursamenstelling. Ten slotte neemt het eendenkroos tijdens zijn groei ook stikstof (N) en fosfor (P) op en zorgt het voor een verhoogde verwijdering van organisch materiaal. Op die manier zuivert het eendenkroos het water en produceert het hoogwaardige eiwitten die je in diervoeders kunt gebruiken. Zo kunnen we een overschot aan nutriënten omzetten in grondstoffen en beogen we circulaire landbouw.      

Grafiek_Eendenkroos_112018.png      

Figuur 1: De samenstelling van eendenkroos      


Wat hebben we tijdens het project De Blauwe Keten bijgeleerd?      

UGent, Inagro en Ivaco werkten samen om het potentieel van eendenkroos op restwaters in Europa te onderzoeken. Eerst werden er enkele restwaters geïdentificeerd en geanalyseerd. Daaruit besloten de partners dat de sectoren aquacultuur, bodemloze teelten en mestverwerking gunstige restwaters hebben voor eendenkroosteelt. Vervolgens werden er representatieve media getest op hun geschiktheid als groeimedium. Over het algemeen bedraagt de eendenkroosproductiviteit in buitenomstandigheden met een groeiseizoen van 180 dagen en een wekelijkse oogst rond de 9,5 ton droge stof per hectare per jaar en 3,5 ton eiwit per hectare per jaar. In ideale omstandigheden voor een volledig jaar is het potentieel van eendenkroos op restwaters echter 35 ton droge stof per hectare per jaar en 11 ton eiwit per hectare per jaar. Dat is in beide omstandigheden productiever dan andere conventionele landgebonden eiwitgewassen. Vervolgens bepaalden de onderzoekers ook de N- en P-opname en -verwijdering. Verwijdering van nutriënten uit restwaters tot loosbare normen is mogelijk, maar voor N-verwijdering scoort eendenkroos iets lager dan bijvoorbeeld rietvelden.      

INA_6257ja_0711.jpg

Wanneer is eendenkroosteelt haalbaar?

In Azië en de Verenigde Staten kan men al langer eendenkroos kopen voor voeder of zelfs voeding. In Europa is er een ‘novel food’-dossier lopende en kan men eendenkroos al voederen. In de praktijk komt dat echter nog niet voor. Onderzoek naar productievere systemen en extra onderzoek naar de veiligheid blijven nodig. Het lijkt echter mogelijk dat er binnen de 5 à 10 jaar met eendenkroos gevoederd varkensvlees in de rekken ligt. Misschien ontdekken we er dan zelfs slaatjes, soep of burgers met eendenkroos.      


Meer info      

Contacteer reindert.devlamynck@ugent.be of carl.coudron@inagro.be.    

 

>> Bekijk onze teelthandleiding eendenkroos    

>> Neem een kijkje op onze website.      


Het onderzoek rond eendenkroos werd uitgevoerd in het kader van De Blauwe Keten.
De Blauwe Keten is een project binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
     

Eendenkroos_logobanner_0711.jpg