Goed nieuws: dankzij het recent goedgekeurde PDPO-project WATERTALK gaan de provinciale dienst waterlopen en Inagro de komende drie jaar samen aan de slag rond landbouw en waterbeheer. Slimme waterberging, wateroverlast beperken én water maximaal inzetten in functie van de landbouw staan in dit project centraal. Het is zeker de moeite waard, want ook voor jou als teler zitten er interessante zaken aan te komen.

WATERTALK meer dan ‘talk’ alleen!

Eén van de hoofddoelstellingen is om de bezorgdheden en kansen rond landbouw maximaal in te bedden in de werking van de provinciale dienst waterlopen. Daarbij zetten we in op verschillende acties.

Zo zal de provinciale dienst waterlopen een methode uitwerken die registreert welke aannemer langs welke waterloop graaf- of onderhoudswerken uitvoert. Zo kan je je als land- en tuinbouwers nog beter informeren over waar werkzaamheden of ruimingswerken uitgevoerd zijn of uitgevoerd zullen worden.

Waterberging en dat water maximaal te laten inzetten voor landbouw staan binnen de provincie hoog op de agenda. Zo zal de provincie een studie laten uitvoeren om te bepalen in welke regio’s in West-Vlaanderen overheidsmiddelen best  ingezet kunnenworden om bufferbekkens aan te leggen voor wateropvang én nutswater voor landbouw. Voor wie boert in zo’n gebied werkt de provincie een subsidiereglement uit dat je financieel ondersteunt bij de aanleg van dergelijk type ‘dubbel doel’ waterbekken.

Verder wil de provincie het beheer verbeteren van de ongeveer 50 zogenaamde ‘gecontroleerde overstromingsgebieden’ in West-Vlaanderen. Dat zal de provincie doen door in elk van die gebieden duidelijker verantwoordelijkheden en taken vast te leggen op vlak van opvolging en onderhoud. Met zo’n verantwoordelijkheidskaart kan je als land- of tuinbouwer eenvoudig weten bij wie je terecht kan bij problemen in het overstromingsgebied in je buurt.

Ook Inagro heeft heel wat acties rond water en landbouw in petto. Wie "waterlopen" en "landbouw" zegt, komt al snel bij de opgelegde regelgeving over de 1-meter teeltvrije zone en 5-meter bemestingsvrije zone terecht. Inagro wil dan ook aan de slag om de regelgeving ruim bekend te maken, praktijkervaring op te doen en alternatieve voorstellen rond milieubuffering van de waterloop uit te werken. Naast het randenbeheer willen we ook de werking van onze provinciale aanzuigplaatsen voor spuittoestellen steviger op de agenda plaatsen. Want de opvolging en communicatie voor en naar de land- en tuinbouwers moet veel beter.


Je ziet... er zijn heel wat acties waar je als individuele landbouwer zeker ook mee aan de slag kan!


Voor meer info: dieter.depraetere@inagro.be of 051 27 33 82 051 27 33 82

Dit initiatief kadert binnen het PDPO project ‘Watertalk’ en wordt mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

2018-07-09-ML-watertalkbanner.jpg