Door een daling van het klaveraandeel verliezen grasklaverpercelen in de huiskavel na verloop van tijd hun productiviteit. Herinzaai van het weideperceel dringt zich dan op. Een tussenteelt graan vóór herinzaai is dan meestal voordelig voor de klaverontwikkeling. Door winterrogge in het voorjaar in te zaaien kan voor melkvee toch nog weidegang worden voorzien. De rogge levert een smakelijk gewas op met een goede opbrengst en een behoorlijke voederwaarde.

Rogge als ‘graasgraan’ levert smakelijk gewas

Problemen met klavermoeheid
Veel melkveebedrijven beschikken over een beperkte hoeveelheid huiskavel. Ook in de biologische melkveehouderij is er een tendens naar meer koeien per bedrijf. In veel gevallen is huiskaveluitbreiding niet mogelijk, waardoor de beschikbare graaspercelen zo productief mogelijk moeten worden uitgebaat.

Zowel in Vlaanderen als in onze buurlanden worden problemen met klavermoeheid vastgesteld in percelen waar langdurig grasklaver wordt verbouwd op de huiskavel. Bij maaipercelen wordt dat probleem ondervangen door de grasklaver in een teeltrotatie met graangewassen op te nemen. Dat zou in principe ook op de graaspercelen kunnen, maar daardoor daalt de hoeveelheid begraasbaar land.

 

Denemarken als voorbeeld?
Bij enkele biologische bedrijven in Denemarken wordt in het voorjaar op de huiskavel winterrogge ingezaaid. Doordat het graan geen koudeperiode heeft ondergaan, blijft het in een vegetatief stadium en kan het worden begraasd. Na de rogge kan terug grasklaver worden ingezaaid. Zo kan de landbouwer een teeltrotatie op de graaspercelen bekomen en wordt de ‘monocultuur’ van grasklaver doorbroken.

Geïnspireerd door het Deense verhaal gingen adviseur Wim Govaerts en onze onderzoeker Luk Sobry op verkenning. Ze gingen na of het in onze regio ook mogelijk is om granen zoals rogge of Japanse haver te gebruiken als 'graasgraan' in een teeltrotatie op de huiskavel.

 

Grasgraan?
graasgranenInagro09052018.PNGMet ‘graasgraan’ wordt bedoeld dat de landbouwer een graan zaait om het daarna zo frequent mogelijk te laten begrazen. Frequente begrazing, in combinatie met een aangepaste zaaidatum, zorgt ervoor dat het graan smakelijk blijft voor het vee. Deze graasgranen kunnen mogelijkheden bieden voor biologische (melk)veebedrijven die uitbreiden om de huiskavel maximaal beschikbaar te houden voor begrazing.

 

Wat vertelt het onderzoek?
Uit de veldproef in dit onderzoek konden we vaststellen dat rogge zeker in de eerste sneden voldoende drogestof kan leveren met een hoog eiwitgehalte. Rogge komt daarbij sneller tot ontwikkeling dan Italiaans raaigras. Het Italiaans raaigras zal in de latere sneden de achterstand goedmaken en kan eventueel nog een winter blijven liggen.

Rogge is een graan dat traditioneel op lichtere grond wordt geteeld en deed het hier op de zwaardere grond minder goed. Dat kan deels het gevolg zijn van de voorjaarsbewerking waardoor het zaaibed redelijk grof was.

Japanse haver bleek in deze proef niet geschikt als graasgraan door de slechte hergroei en mindere voederwaarde. De ware meerwaarde van een tussenteelt graasgraan zal moeten blijken uit een goed klaveraandeel in de
vervolgteelt grasklaver.

 

Meer info

Wil je meer weten of heb je nog vragen? Bekijk het volledige verslag. Of neem contact op met Luk Sobry via luk.sobry@inagro.be of 051 27 32 51.