De fosfaatnormen van MAP5 maken het uitdagend om het gewas te voorzien van voldoende nutriënten en daarbij ook de bodemkwaliteit op peil te houden. De brochure ‘Koolstofopbouw in biologische teelten’ geeft je een praktisch overzicht van bemestingsmaatregelen die de opbouw van koolstof in de bodem ondersteunen. Enkele maatregelen die aan bod komen in de brochure zijn: een maximale recyclage van bedrijfseigen organische reststromen, een beredeneerde teeltrotatie met inzet van rustgewassen en een oordeelkundige toepassing van organische bemestingsvormen.
Nieuwe brochure 'Koolstofopbouw in biologische teelten'
De vruchtwisseling is een belangrijk instrument voor koolstofopbouw. De brochure - PCG, PCFruit, Inagro en Proefcentrum Pamel samen schreven - kan je terugvinden wat de impact is van rustgewassen, zoals granen en grasklaver, op het koolstofgehalte in de bodem.
 
Waar de fosfaatnormen van het MestActiePlan het gebruik van stalmest beperken, kunnen maaimeststoffen een oplossing bieden. Een snede grasklaver gebruiken om een ander perceel te bemesten, zorgt bijvoorbeeld voor een maximaal behoud van nutriënten in het bedrijf. Maaimeststoffen hebben een lagere N/P-verhouding dan stalmest én een gelijkaardige stikstofwerking en bodemverbeterende werking als stalmest. In de brochure staan praktische tips over maaimeststoffen. Daarnaast worden ook enkele tips meegegeven over het gebruik van compost.
 
In het kader van een demonstratieproject hebben PCG, PCFruit, Inagro en Proefcentrum Pamel in 2016 en 2017 dergelijke praktisch haalbare technieken gedemonstreerd in het veld. Al die demoproeven vonden plaats op biologische percelen in de verschillende plantaardige deelsectoren (groenten, akkerbouw, kleinfruit, pitfruit en beschutte teelt).
 
 
tarwe.JPGDe bevindingen van die proeven staan ook in de brochure. Zo werd onder meer bevestigd dat rustgewassen als grasklaver en zomergerst zowel organische stof als stikstof kunnen aanbrengen. Dat kan renderen in een volggewas als prei en bij uitbreiding in de volledige rotatie. Een aantal compostsoorten werden vergeleken en we stelden vast dat die onderling sterk verschillen, onder andere voor wat betreft het organisch stofgehalte.

 

Wil je de brochure inkijken?
> Bekijk de digitale versie.
> Of vraag een gedrukt exeplaar aan via het CCBT: carmen.landuyt@ccbt.be.

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Bodem En Bemesting