De cel “handhaving” van VLM kreeg extra bevoegdheden. Daardoor zal VLM vanaf februari 2018 terreincontroles uitvoeren op de aanwezigheid van de 1-meterbufferstrook langs oppervlaktewateren.

1-meterbufferstroken, een aandachtspunt voor 2018

Wat zegt de regelgeving?
Sinds de invoering van het decreet ‘integraal waterbeleid’ moet je rekening houden met bufferzones als je meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Bovendien moet je een bufferzone van één meter respecteren waar grondbewerking niet toegelaten is. Dat betekent dat je de eerste meter langs oppervlaktewateren* moet vrijlaten.


Controles vanaf februari 2018!
Vanaf 1 februari 2018 start VLM met controles op de aanwezigheid van de 1-meterbufferstrook. De controleurs zullen zich voornamelijk focussen op de focusgebieden. Maar dat betekent uiteraard niet dat er geen controles zullen of kunnen gebeuren in de niet-focusgebieden!

* ‘Oppervlaktewater’ is al het permanent of op geregelde tijdstippen stilstaande of stromende water op het landoppervlak. Daaronder vallen onder andere grachten, poelen en onbevaarbare waterlopen van categorie 1, 2 en 3. Over welke waterlopen het precies gaat, kan je terugvinden in de verzamelaanvraag op het e-loket. Alle waterlopen die daarop aangeduid zijn, zijn onderhevig aan de regelgeving van de 1-meterbufferstrook.

teeltvrije_zone.jpg
Figuur 1: De afstanden worden altijd gerekend vanaf de taludinsteek.

 

Maar hoe moet je de 1-meterbufferstrook dan onderhouden?
Als je de randen niet onderhoudt, verruigen ze en groeien onkruiden via de berm naar het perceel. De strook niet onderhouden is dus geen optie. Maaien met afvoer is de enige optie die op termijn zorgt voor een goed ontwikkelde vegetatie zonder probleemonkruiden. Maar niet iedereen heeft een maaier die geschikt is om dergelijke werkzaamheden uit te voeren. Samenwerken met een loonwerker of collega-landbouwer(s) is een mogelijke piste om de randen te maaien en het maaisel af te voeren.

Ben je verplicht om het maaisel af te voeren?
Nee, maar het is wel aangewezen. Door het maaisel af te voeren daalt de nutriënteninhoud van de bodem en krijgen probleemonkruiden minder kans om zich te ontwikkelen. Door een goed maaibeheer kan je de maaibeurten op de 1-meterbufferstroken na verloop van tijd terugbrengen tot één maaibeurt per jaar.

Op welke oppervlaktewateren is de nieuwe regelgeving van toepassing?
De nieuwe regeling is van toepassing op alle oppervlaktewateren die zijn opgenomen in het grootschalige referentiebestand (GRB). Het GRB bevat minstens alle waterlopen die opgenomen zijn in de Vlaamse hydrologische atlas (VHA).

 

Waar kan je zien over welke oppervlaktewateren het gaat? 
Je kan terecht op het e-loket. De oppervlaktewateren die aangeduid zijn in je verzamelaanvraag zijn onderhevig aan de regeling van de 1-meterbufferstrook.

Als je geen toegang hebt tot het e-loket, dan kan je terecht op het geopunt Vlaanderen. Volg volgende werkwijze om de juiste kaart te selecteren:
“Kaarten en plaatsen” ? “Natuur en milieu” ? “Water” ? ”Vlaams Hydrologische Atlas: VHA-waterloopsegmenten volgens categorie” + “Basiskaart – GRB: watergang”. Klik op legende om de kleurcode van de oppervlaktewateren op te roepen.

 

Meer info!

> Bekijk deze website.

> Of neem contact op met Tom Van Nieuwenhove via tom.vannieuwenhove@inagro.be of 051 27 33 92.