In 2017 legde Inagro in Wilskerke (kustpolder) en Zande (lichte polder) een rassenproef winterkoolzaad aan met 15 rassen. In Wilskerke voerden we ook een zaaidichthedenproef uit. In dit nieuwsbericht geven we de resultaten van die proeven weer.

Proefresultaten winterkoolzaad Inagro 2017

1. Zaai en groei (2016-2017)
In 2016 zaaiden we op twee locaties in de polder 15 koolzaadrassen uit. In Wilskerke (kustpolder) zaaiden we aan 60 zaden/m² en in Zande (lichte polder) aan 50 zaden/m². Uit de tellingen na de winter bleek dat er in Wilskerke gemiddeld 40 planten per m² stonden en in Zande gemiddeld 30 planten per m². We behandelden de rassenproeven tegen onkruiden en slakken. In Zande hebben we ook een groeiregulator toegepast en behandelden we tegen aardvlooien en sclerotinia.

 

2. Oogst (2017)
Zowel in Wilskerke als in Zande oogstten we onder gunstige omstandigheden. Dit jaar begonnen we rond 8 juli. Een aantal velden waren rijp, maar andere waren nog onvoldoende droog. Doordat er legering optrad en we zaaduitval door regen wilden vermijden, hebben we sommige percelen bewust vroeg geoost. We gebruikten een klassieke maaidorser, uitgerust met twee kantmessen.

De bekomen zaadopbrengsten waren goed en vergelijkbaar met praktijkopbrengsten. De gemiddelde opbrengst over alle rassen bedroeg 5.496 kg/ha bij een vochthgehalte van 9% in Wilskerke. In Zande noteerden we een gemiddelde van 5.086 kg/ha (9% vocht). In de praktijk oogstten landbouwers gemiddeld 5,2 ton/ha. Rond de oogstperiode lag de prijs om en bij de 375 euro per ton.

> Bekijk de precieze omstandigheden en de details over de zaai in het verslag.

 

3. Resultaten rassenproeven winterkoolzaad teeltseizoen 2016-2017
Door legering bij de oogst namen we de resultaten van een aantal rassen niet op in de opbrengstentabel, namelijk DK Expertise en DK Exploration uit de proef in Wilskerke en DK Expertise, DK Extract en Hertz uit de proef in Zande.

Legervastheid
In de rassenproeven werden vijf rassen als zeer legervast bevonden, namelijk Harpege, DK Expansion, Alicante, Architect en Bender. Door een legervast ras  te kiezen, kan je opbrengstverlies tijdens de oogst vermijden en mogelijks de kost van verstevigen uitsparen.


Gemiddelde opbrengst

  • Van de rassen die zowel in Wilskerke als in Zande in proef lagen, behaalde DK Exception de hoogste zaadopbrengst met gemiddeld 111,7%.
  • Rassen die ook op beide locaties boven het gemiddelde scoorden, zijn Alabama (105,9%), Alicante (103,8%), Dalton (101,7%) en Architect (101,5%).
  • Het ras DK Expansion behaalde gemiddeld 101,3%, variërend van 97,6% in Zande tot 104,7% in Wilskerke.
  • DK Exalte (99,0%) en Harpege (97,3%) scoorden net onder het gemiddelde.
  • In Wilskerke werden ook goede resultaten bekomen met het ras Hertz (107,1%). In Zande konden we de opbrengstresultaten van dat ras niet weerhouden door legering.


Let wel:
De opbrengstcijfers van één jaar zijn eigen aan de groeiomstandigheden van het betreffende jaar. Bij de rassenkeuze is het niet aangewezen zich enkel te laten leiden door de opbrengstcijfers van één jaar. (zie onder)

 

4. Resultaten rassenproeven winterkoolzaad over meerdere proefjaren
Uit het overzicht van de resultaten over meerdere jaren (tabel 2) blijkt duidelijk dat de opbrengsten erg kunnen verschillen. Het opbrengstpotentieel van rassen varieert in functie van het perceel en het jaar. Soms zijn zowel de perceelsverschillen als de jaarverschillen zeer groot.

 

5. Resultatenzaaidichthedenproef

Waarom deze proef?
De zaaidichtheid van koolzaad in zware grond is bij voorkeur 60 zaden/m² . Op lichtere grond volstaan 40 zaden/m² . Door de afhankelijkheid van zowel de populatiedruk van plaaginsecten in het najaar als van de weersomstandigheden, merken we dat landbouwers in de praktijk soms hogere zaaidichtheden hanteren (soms zelfs 90 zaden/m² in de zware gronden).

Uit onderzoek blijkt dat lage zaaidichtheden ook goede opbrengsten kunnen noteren, door het grote compensatievermogen van het gewas. Zo zou je de hogere zaaikosten en behandelingen tegen legeren kunnen vermijden.


Resultaten
Om dat aan te tonen legden we een zaaidichthedenproef aan in Wilskerke. We zaaiden twee gangbare rassen, waarbij we vier zaaidichtheden beproefden, namelijk 30, 50, 70 en 90 zaden/m². Daaruit blijkt dat zowel DK Expertise als Hertz de hoogste zaadopbrengsten behaalden bij een zaaidichtheid van 30 zaden/m². Naarmate de zaaidichtheid toenam, daalde de zaadopbrengst stelselmatig. Enkel bij het ras DK Expertise was er geen significant verschil in zaadopbrengst tussen 30 en 50 zaden/m². Bovendien nam de legering toe naarmate de zaaidichtheid verhoogde.


Let wel:
Het gaat hier om proefresultaten van één proefjaar onder de groeiomstandigheden van het teeltseizoen 2016-2017. Het proefveld kende in het najaar van 2016 zeer beperkte druk van slakken en aardvlooien en de winter was zacht en droog. Dat zorgde voor zo goed als geen plantuitval na de winter. Daardoor gaf een zaaidichtheid van 30 zaden/m² de beste opbrengstresultaten. We kunnen wel stellen dat een zaaidichtheid van 90 zaden/m² veelal niet noodzakelijk is.

 

> Bekijk het volledige verslag.

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw