Op 1 oktober 2016 ging het Interreg V-project “Aquavlan2” van start.  Dat moet zorgen voor de integratie van aquacultuur in een ruimer kader. Daarnaast staan een verdere ontwikkeling van de teelttechnieken en de verspreiding van de kennis op het programma. Ondernemers krijgen een unieke kans om zeer bedrijfsspecifieke vragen te laten beantwoorden. Geïnteresseerden kunnen op een eenvoudige manier en zonder cofinanciering inschrijven voor het verkrijgen van een voucher. De vragen die opgelost worden binnen zo’n voucher, moeten zich wel binnen de onderzoeksthema’s van Aquavlan 2 bevinden.

Vouchers binnen Aquavlan2 bieden unieke mogelijkheden voor bedrijfsleven

2016_12_13_AquvaVlan.jpg

Die thema’s zijn:

Sluiten van kringlopen binnen de zoetwateraquacultuur”

Door integratie van de aquacultuursector bieden we de glastuinbouwbedrijven kansen om hun rendabiliteit te verhogen en ecologischer te werken. We zien echter bij de opstart van die eerste integraties dat verschillende randvoorwaarden niet ingevuld zijn. Bijgevolge moeten obstakels weggewerkt worden. (uitvoerende partners: PCG, Inagro en HZ)


“Sluiten van kringlopen in de maricultuur”

De combinatie van algen en biovlokken zou een goede voedingsbron zijn voor schelpdieren. Dat leidt tot sluiten van de kringloop: nutriëntenstroom uit borstelworm of visproductie,  biovlok-/algproductie op nutriëntenstroom, schelpdierproductie. Die stromen moeten echter afgesteld worden op elkaar. De technische, maar ook de economische haalbaarheid worden hier bekeken, evenals de aspecten rond voedselveiligheid. (uitvoerende partners: Ugent, IVLO en HZ)


“Nieuwe voeders voor schelpdieren en vissen”

Binnen dit thema ligt de focus op alternatieve voeders voor schelpdieren en de productie en opslag van copepoden als voedsel voor aquatisch jongbroed.
Daarnaast heeft Empro Europe NV een nieuwe procedure ontwikkeld voor de productie van hoogkwalitatief pluimenmeel, dat een unieke grondstof voor aquacultuur voeders kan zijn. (uitvoerende partners: Odisee, Inagro, Empro, Ugent en HZ)


“Preventie van grondsmaak”

Een wereldwijd probleem bij de vermarkting van kweekproducten (zout- en zoetwatervis, kaviaar, garnaal,...) is de grondsmaak die soms aanwezig is. Nieuwe strategieën om grondsmaakmoleculen biologisch of chemisch af te breken, worden hier in de praktijk onderzocht en verder ontwikkeld op bedrijfsniveau. (uitvoerende partners: ILVO, Ugent, Inagro en HZ)
Ligt jouw probleemstelling of vraagstuk binnen een van de thema’s, dan kan je contact opnemen met de projectleider (Stefan Teerlinck, Inagro) van Aquavlan2. De projectpartners bekijken dan intern wie het meest geschikt is om jouw kennisvraag, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudie, marktonderzoek, begeleidingstraject uit te voeren.


Criteria voor toekenning

In totaal is er 300.000 euro beschikbaar om als voucher te verschaffen. Uiteraard zijn er enkele criteria waarmee rekening gehouden wordt bij de toekenning:

 • jouw bedrijf ligt binnen de grensregio Nederland-Vlaanderen (zie website www.grensregio.eu)
 • jouw idee heeft betrekking op binnendijkse aquacultuur en sluit aan bij de thema’s (eerder aangehaald);
 • je hebt een kennisvraag, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudie, marktonderzoek, begeleidingstraject, GEEN fundamenteel onderzoek;
 • maximaal 1 jaar en afgerond ten laatste op 31 maart 2019;
 • voucherproject heeft een waarde (bepaald door de projectpartner die het zal uitvoeren) van minimaal 3.000 tot maximaal 30.000 euro per stuk;
 • grensoverschrijdend karakter van de voucheraanvraag wordt aangemoedigd (vb. vraag komt van een Nederlands en een Belgisch bedrijf samen, beiden hebben met andere woorden financiële belangen bij de uitkomst van het voucheronderzoek).

Hoe ga je praktisch tewerk?

 1. Contacteer de partner waarvan je denkt dat die je onderzoeksvraag kan beantwoorden of contacteer stefan.teerlinck@inagro.be.
 2. Samen bekijk je de vraag. De betrokken partner maakt een eerste inschatting of je topic past binnen Aquavlan2.
 3. Invullen van de template.
  • Een beschrijving van de probleemstelling, uitdaging of opportuniteit;
  • Een voorstel van het te voeren onderzoek (geen fundamenteel onderzoek) en het te behalen resultaat;
  • Een beschrijving van de ‘value for money’ voor de betrokken bedrijven;
  • Een beschrijving van wat er met het eindresultaat zal gebeuren door het bedrijf;
  • Een voorstel rond de communicatie over de resultaten uit het onderzoek binnen de sector, rekening houdend met IP-afspraken.
  • Indienen van de aanvraag bij stefan.teerlinck@inagro.be.
 4. Binnen de 30 dagen kun je vragen verwachten vanuit het vouchercomité.
 5. Om de 4 maand worden alle ingediende projecten samengenomen en beoordeeld: 75% van het vouchercomité moet je voucher aanvaarden. Eerste datum van keuring: 1 februari 2017.

Meer info?

Wil je meer weten? Contacteer:

Het Aquavlan 2-project is een project binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

aquavlan_voorlopige_logo's.png