Op maandag 27 juni waren alle witlooftelers en geïnteresseerden welkom op Inagro tijdens het proefveldbezoek witloof. Tijdens die studieavond lichtten we de omstandigheden tijdens zaai en opkomst, de rassenproeven, gewasbeschermingsproeven en de nieuwe erosiewetgeving toe.  


Geslaagd proefveldbezoek witloof

Omstandigheden tijdens zaai en opkomst

Claude Vanderschelden opende de avond met een toelichting over de omstandigheden tijdens zaai en opkomst van het witloof. De ruggen op het proefperceel van Inagro werden op 6 mei getrokken. Op donderdag 19 mei werd vervolgens gezaaid. Sinds begin mei was er nog maar weinig neerslag gevallen. De getrokken ruggen waren daardoor nog maar weinig bezakt en er kiemde weinig onkruid. De avond voor de zaai viel nog 1 mm, wat voor voldoende vocht zorgde om te zaaien. Om 100% opkomst te verzekeren en omdat kort na zaai hogere temperaturen werden voorspeld, beslisten we om na de zaai het proefperceel onmiddellijk te beregenen. Daarbij werd in totaal zo’n 12 mm beregend. Enkele dagen na de zaai, op zondag 22 mei, viel vervolgens ruim 25 mm.  

Bij het zaaien werden de aanwezige, kiemende onkruiden opnieuw bedekt met een laagje aarde. Een behandeling met een contactmiddel had dan geen zin, omdat die onkruiden niet worden geraakt. Door te beregenen, kwamen de onkruiden echter opnieuw bloot te liggen, wat een behandeling mogelijk maakte. Om af te spuiten werd gekozen voor Frontier Elite als bodemherbicide. Dat heeft namelijk een breder werkingsspectrum dan Dual Gold.  

Vervolgens werden de rassen overlopen. Uit de resultaten van de opkomsttellingen op het proefveld blijkt de opkomst vrij goed. Gemiddeld over de rassen heen werd 1 week na zaai een opkomstpercentage van 63% geteld. 1 week later was dat gestegen tot 81%.

Onkruidproeven

Vervolgens besprak Jeroen De Marez de lopende onkruidproeven. In die proeven worden verschillende onkruidschema’s met elkaar vergeleken. In deze proeven brengen we de aanwezige onkruiden in de verschillende objecten in kaart en evalueren we mogelijke negatieve effecten op de groei van het witloof (remming, necrose, chlorose).    

Agri-gyps om de kalium/calciumverhouding in de wortel te wijzigen

Dit jaar ligt er ook een proef aan met ‘Agri-gyps’. Dat is calciumsulfaat met geen enkele zuurbindende waarde (32% CaO, 0% MgO en 45% SO3). Inmenging van dit ‘Agri-gyps’ zal bijgevolg de pH van de bodem niet beïnvloeden. Met deze proef proberen we het kalium/calciumgehalte in de wortel te veranderen. Onze Vlaamse bodem is namelijk rijk aan kalium en arm aan calcium in vergelijking met bijvoorbeeld de Franse bodems (Arras, Graincourt). Daardoor zijn de Vlaamse wortels van nature rijker aan kalium en hebben ze een hoger kalium/calciumgehalte.  

Waarnemingen en waarschuwingen  

Jochen Hanssens lichtte kort het W&W-systeem voor wollige slawortelluis en witloofmineervlieg toe. Daarvoor worden op een aantal referentiepercelen telkens drie gele vangbakken geplaatst, die wekelijks gecontroleerd worden op aanwezigheid van deze insecten. Ook het proefveld van Inagro maakt deel uit van dit netwerk. Op basis van de waarnemingen stellen we samen met de Nationale Proeftuin voor Witloof in Herent een waarschuwingsbericht op.

Erosiebestrijding

Jochen Hanssens gaf ten slotte uitleg bij de nieuwe erosiewetgeving. Die is sinds begin 2016 gewijzigd. De teelten zijn onderverdeeld in vier categorieën die elk hun eigen maatregelen vereisen. De teelt van witloofwortelen valt onder de categorie ‘teelten ingezaaid na 1 januari’. Afhankelijk van de erosiegevoeligheidsklasse van het perceel (zeer hoog – paars - of hoog erosiegevoelig – rood) moeten bepaalde maatregelen getroffen worden. Die maatregelen worden onderverdeeld in verschillende pakketten. Een overzicht van de mogelijke maatregelen kan je vinden in de schema’s in bijlage (bron: www.gomeros.be).  

Voor alle ruggenteelten is het aanleggen van drempels tussen de ruggen verplicht. Als alternatief kan je bij witloof ook kiezen voor het uitvoeren van een diepe tandbewerking. Tijdens het proefveldbezoek werden verschillende machines voorgesteld en de voor- en nadelen ervan besproken. Daarnaast werden ook de eerste bevindingen van de proef bij wortel overlopen. Meer informatie over deze proef kan je vinden in de blog ‘Erosiebestrijding in extreme weersomstandigheden' van 16 juni 2016.  


Gekoppelde thema's & sectoren: Witloof