Vlaio - Beheersing van plantparasitaire nematoden met groenbedekkers in vollegrondsgroenten

Startdatum: 1/01/2018
Einddatum: 31/12/2021
Project type: Vlaamse Overheid - VLAIO
Contactpersoon Inagro: Danny Callens

Project partners

Proefstation voor de Groenteteelt vzw
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt
Inagro vzw
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Project inhoud

Doel van het project : Het algemene doel van dit project is te komen tot een IPM-gebaseerde beheersing van schadelijke nematodenpopulaties (wortellesienematode Pratylenchus penetrans en de quarantaine wortelknobbelnematode Meloidogyne chitwoodi) bij de teelt van openluchtgroenten waarbij oordeelkundig gebruik gemaakt wordt van resistente groenbedekkers in teeltrotatiesystemen. De primaire doelgroep zijn de openluchtgroentetelers die risico lopen op schade door nematoden in hun teelten (± 50 % van de 3.800 vollegrondsgroentebedrijven in Vlaanderen). Daarnaast richten we ons op hun teeltbegeleiders en adviseurs, veredelingsbedrijven, de groenteverwerkende industrie en de overheid. Te verwachten resultaten : 1. Bepaling van de waardplantgevoeligheid van de meest courant geteelde openluchtgroenten voor P. penetrans en M. chitwoodi en vaststelling van de economisch aanvaardbare schadedrempels voor de beide nematodensoorten 2. Effectiviteit van de courant gebruikte groenbedekkers in de onderdrukking van nematodenpopulaties bepalen 3. Inzicht krijgen in de ontwikkeling en de populatiedynamica van P. penetrans en M. chitwoodi bij openluchtgroenten in teeltrotatie met groenbedekkers en in het effect van bodem, vruchtwisseling en teeltaspecten op de effectiviteit van nematoden-onderdrukkende eigenschappen van specifieke groenbedekkers 4. Inzicht krijgen in de plantrespons t.o.v. nematoden bij verschillende groenbedekkers, waarbij de interactie bladrammenas – Meloidogyne als typemodel wordt gebruikt. 5. Implementatie van beheersingsmaatregelen van plantparasitaire nematoden via het inzetten van groenbedekkers op bedrijfsniveau 6. Individuele bedrijfsbegeleiding en communicatie

Financiers

Vlaamse Overheid - VLAIO